Usługi - 549584-2020

17/11/2020    S224

Litwa-Wilno: Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem

2020/S 224-549584

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino av.16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: LT 01103
Państwo: Litwa
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eige.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Równouprawnienie płci

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem

Numer referencyjny: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie wesprze EIGE w wysiłkach w celu wzmacniania zdolności instytucjonalnych do reagowania na przemoc wobec kobiet, a mianowicie na kobietobójstwo. EIGE ma na celu wsparcie państw członkowskich UE w poprawie reakcji instytucjonalnej poprzez skupienie się na roli i prawach ofiar w postępowaniu karnym dotyczącym kobietobójstwa oraz na obowiązku państw do prowadzenia dochodzeń, ścigania, karania i zapewniania odszkodowań.

Ogólnym celem badania jest poprawa reakcji instytucjonalnej poprzez określenie luk w istniejących przepisach prawnych i braków regulacji oraz w praktyce poprzez zapewnienie sprawiedliwości ofiarom kobietobójstwa.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 230 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe cele niniejszego badania są następujące:

— skuteczniejsze dochodzenie i ściganie w sprawach o kobietobójstwo,

— wzmocnienie roli i praw ofiar w postępowaniu karnym oraz zapewnienie im dostępu do odszkodowania.

W badaniu uwzględnione zostaną w szczególności kwestie płci, będzie ono brało pod uwagę ofiary, a także obejmie analizę wpływu kryzysu wywołanego przez Covid-19 na reakcje instytucjonalne na kobietobójstwo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość zaproponowanej metodologii / Waga: 65
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-348301
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EIGE/2020/OPER/10
Nazwa:

Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UMAR (Alternative and Response Women’s Association)
Krajowy numer identyfikacyjny: 0820347311
Adres pocztowy: Rua cozinha económica, Bloco D, Espaços M e N
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT PORTUGAL
Państwo: Portugalia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gesellschaft Fur Empirische Soziologische Forschung Ev IfeS
Miejscowość: Nuremberg
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Women's Right Foundation
Miejscowość: Valetta
Kod NUTS: MT MALTA
Państwo: Malta
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instituto Superior De Ciencias Sociais E Politicas ISCSP
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT PORTUGAL
Państwo: Portugalia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 230 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 145.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2020