There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 549725-2023

Submission deadline has been amended by:  600063-2023
12/09/2023    S175

Poland-Krakow: Electrical installation work

2023/S 175-549725

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
National registration number: NIP 6792597429
Postal address: ul. Centralna 53
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-586
Country: Poland
Contact person: siedziba zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telephone: +48 126167000
Internet address(es):
Main address: https://zdmk.krakow.pl
Address of the buyer profile: https://zdmk.krakow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Reference number: 1/IX/2023
II.1.2)Main CPV code
45310000 Electrical installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie, w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz.1637) oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166). W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania (w niezbędnym zakresie), sfinansowania i przeprowadzenia prac montażowych i robót budowlanych a ponadto będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności energii na zasadach określonych w umowie o poprawę efektywności energetycznej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000 Lamps and light fittings
45311000 Electrical wiring and fitting work
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
45316110 Installation of road lighting equipment
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Zamaw. oczekuje, że Wyk., w oparciu o swoją wiedzę i dośw., zaprop. optym. rozwiązania służące realizacji Przedsięwzięcia w sposób najbardziej efektywny. Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie (dalej również: „Projekt” lub „Przedsięwzięcie”), w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz.1637, dalej: „ustawa o PPP”) oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166). Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w modelu EPC (Energy Performance Contracting). Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa o poprawę efektywności energetycznej.

W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca (dalej również „ESCO” lub „Partner Prywatny”) będzie zobowiązany do zaprojektowania (w niezbędnym zakresie), sfinansowania i przeprowadzenia prac montażowych i robót budowlanych a ponadto będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności energii na zasadach określonych w umowie o poprawę efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wzdłuż dróg publicznych, które są zarządzane bezpośrednio przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dalej również: „Podmiot Publiczny” lub „Zamawiający”).

Wstępny zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 20 tys. opraw oświetleniowych na LED-owe, ok. 2 tys. słupów oświetleniowych oraz ok. 238 km sieci kablowej, w tym:

− demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych wraz z fundamentami, wysięgnikami oraz złączami kablowymi (5% wyposażonych w dodatkowe gniazdo umożliwiające ładowanie rowerów/hulajnóg elektrycznych – lokalizacja wg. wskazań Podmiotu Publicznego),

− demontaż istniejących przęseł kablowych pomiędzy wymienianymi słupami oświetleniowymi oraz montaż nowych,

− demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż nowych energooszczędnych typu LED (10% wyposażonych w dodatkowe gniazdo zasilające pozwalające na zasilanie urządzeń SMART CITY przez 24 godziny na dobę – lokalizacja wg. wskazań Podmiotu Publicznego) wraz z przewodami zasilającymi, dobranymi wg przekazanych przez Podmiot Publiczny projektów fotometrycznych,

− demontaż istniejących szaf zasilająco – sterowniczych i montaż nowych, dostosowanych do eksploatacji, energooszczędnych, opraw typu LED (w tym doposażenie w urządzenia do ich zdalnego sterowania i monitorowania),

− dostosowanie nieobjętych wymianą istniejących szaf zasilająco – sterowniczych do eksploatacji energooszczędnych opraw typu LED (w tym doposażenie w urządzenia do ich zdalnego sterowania i monitorowania),

− stworzenie nadrzędnego, otwartego systemu zdalnego zarządzania oprawami typu LED, (NSZO),umożliwiającego dynamiczne sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od rzeczywistych warunków ruchu na drogach publicznych, a także poziomu światła zewnętrznego (w tym także umożliwiającego dynamiczne sterowanie istniejącymi na terenie miasta Krakowa, a niepodlegającymi wymianie, oprawami typu LED),

− wykonanie pomiarów fotometrycznych (w tym w okresie eksploatacji),

− wykonanie dokumentacji powykonawczej,

− utrzymanie sprawności działania, zarzadzanie energią oraz bieżącej konserwacji zmodernizowanej infrastruktury oświetleniowej w okresie eksploatacji,

− zarządzanie i utrzymanie technicznie systemu sterowania oświetleniem, w celu zachowania określonego efektu energetycznego,

- zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia.

Zakładany okres obowiązywania umowy o PPP wynosi ok. 11 lat, w tym ok. 3-letni okres przygotowania i realizacji inwestycji (która podzielona została na etapy) oraz ok. 10-letni okres zarządzania energią.

Szacowane nakłady inwestycyjne na realizację Przedsięwzięcia wynoszą powyżej 5.382.000,00 euro (bez podatku od towarów i usług).

Dodatkową charakterystykę planowanego Projektu oraz wstępny harmonogram postępowania zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis potrzeb i wymagań, dostępny na stronie https:// https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

c.d. w Sekcji II.2.14) oraz w Sekcji II.2.3)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Koszt cyklu życia Przedsięwzięcia, określony jako zdyskontowane przepływy pieniężne wygenerowane przez Projekt EPC, uwzględniające wynagrodzenie ESCO za etap robót budowlanych wraz z kosztami finansowymi za rozłożenie tego wynagrodzenia w czasie oraz wynagrodzenie ESCO za etap zarządzania oraz koszt zużycia energii elektrycznej, ponoszony przed etapem zarządzania energią z uwzględnieniem waloryzacji cen oraz gwarantowanego poziomu oszczędności, określonego w ofercie / Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 132
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zam. zaprosi do udziału w dialogu 3 Wyk., których wnioski o dopuszcz. do udziału w postęp. nie podlegają odrzuceniu. Jeżeli liczba Wyk., którzy spełniają warunki udziału w postęp. będzie mniejsza niż 3, Zam. zaprosi do udziału w postęp. wszystkich Wyk. spełniaj. te warunki bez przeprowadz. kwalifikacji pkt wniosków, z zastrz. możliwości unieważnienia postęp. na podst. art. 258 ust. 1 Pzp.

Jeżeli liczba Wyk., którzy spełniają war. udziału w postęp., będzie większa niż 5, wówczas Zam. zaprosi do dialogu 3 Wyk., którzy uzyskają najw. liczbę pkt, oblicz. w sposób określ. poniżej:

-za dośw. Wyk. w zrealiz., nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy, w tym okresie, przedsięwzięcia obejm. zainstal. opraw ośw. typu LED w liczbie min. 5000 szt (w ramach 1 umowy); za każde zainstal. 5000 szt opraw ośw. zostanie przyznany 1pkt.

W ramach ww. kryt. ocenie zostanie poddane dośw. ponad wykazane w celu potw. speł. war. udziału w postęp. (tj. zainstal. min. 10000 szt opraw ośw. typu LED).

Zam. dopuszcza przedst. w celu oceny speł. kryt. selekcji więcej niż 1 umowy speł.j ww. kryterium.

Max liczba pkt w tym kryt. wynosi 10pkt

-za dośw. Wyk. w zrealiz. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługi, która polegała na zarządz. energią dla opraw ośw. typu LED w liczbie min. 5000 szt (w ramach 1 umowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy, zostanie przyznany 1pkt

W ramach ww. kryt. ocenie zostanie poddane dośw. w realizacji usługi zarządz. energią ponad wykazane w celu potwierdz. speł. war. udziału w postęp. (tj. na zarządz. energią dla opraw ośw. typu LED w liczbie min. 5000 szt przez okres co najmniej 12 miesięcy).

Zam. dopuszcza przedst. w celu oceny speł. kryt. selekcji więcej niż 1 umowy spełniającej ww. kryterium.

Max liczba pkt w tym kryt. wynosi 10pkt

-za dośw. Wyk. w zrealiz. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy, w tym okresie, przedsięwzięcia obejm. zainstal. infrastr. telekom., dla opraw ośw. typu LED w liczbie min. 5000 szt, umożliw. indywid. sterowanie poziomem ośw. każdej opraw ośw. typu LED w oparciu o gniazda ZHAGA lub NEMA (w ramach 1 umowy), zostanie przyznany 1pkt.

Zam. dopuszcza przedst. w celu oceny speł. kryt. selekcji więcej niż 1 umowy speł.j ww. kryterium.

Max liczba pkt w tym kryt. wynosi 10pkt

-za dośw. Wyk. w realiz. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy, w tym okresie, Projektu PP lub projektem EPC (Energy Performance Contracting) o całk. wartości umowy co najmniej 50000000 zł brutto, zostanie przyznany 1pkt.

-Przez realizację projektu PPP Zam. rozumie ogół czynności składaj. się na realiz. projektu PPP lub projektu EPC, obejm. co najmniej: zaprojekt., sfinans., budowę i utrzym. lub zarządz. infrastr. publ.

Max liczba pkt w tym kryt. wynosi 10pkt

W przyp. równej liczby pkt uzyskanych przez trzeciego i kolejnych Wyk., Zam. będzie premiował łączny dłuższy okres zarządz. energią, wykazany przez Wyk. w ramach kryteriów selekcji. W przyp., gdy okresy zarządz. energią, wykazywane przez 2 lub większą liczbę Wyk. będą tożsame, Zam. zaprosi do udziału w dialogu wszystkich tych Wyk. W przyp., gdy w wyniku zastosow. wskazanych powyżej kryt. selekcji Zam. nie będzie miał możliwości wyłonienie 3 Wyk., którzy uzyskali najw. liczbę pkt, a 2 lub większa liczba Wyk. uzyska tę samą punktację. Zam. nie zastosuje dodatk. selekcji i wszyscy Ci Wyk. zostaną dopuszczeni do udziału w dialogu konkurencyjnym.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Biorąc pod uwagę przyjętą formułę dialogu konkurenc., szczegółowy zakres robót budowl., rozwiązania tech., okres trwania umowy o PPP, zasady finans. Projektu, szczeg. podział zadań i ryzyk oraz inne war.i realizacji Przedsięwzięcia zostaną określ. w SWZ oprac. na podst. ustaleń poczynionych w toku dialogu konkurenc. oraz analizy i i wyboru przez Zam. rozwiązań propon. przez Wykonawców.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zam. wykluczy z postęp. Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ust. 2 Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postęp. o udzielenie zamówienia Zam. wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne) z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

3. Ponadto, Zam. wykluczy z postęp. Wyk. w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 od pkt 1) do pkt 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadkach, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 2022/576 w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UR nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).

4. W postęp. o udzielenie zamówienia Zam. żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

4.1. braku podstaw wykluczenia;

4.2. spełniania warunków udziału w postęp. oraz kryteriów selekcji.

5. Zam. przed wyb. najk. oferty wzywa Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

5.1. informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

5.2. oświadczenia Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp , o braku przynależności do tej samej grupy kapitał. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsum., z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postęp., albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dok. lub inf. potwierdz. przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszcz. do udziału w postęp. niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitał.;

5.3.informacji z CRBR, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.4. zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przyp. zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaśw. Zam. żąda złożenia dok. potwierdz., że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp. albo przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.5.zaśw. albo innego dok. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przyp. zalegania z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dok. Zam. żąda złożenia dok. potwierdz., że odpowiednio przed upływem term. składania wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp. albo przed upływem terminu składania o dopuszczenie do udziału w postęp. albo przed upływem term. składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozum. w sprawie spłat tych należności;

5.6.odpisu lub inf. z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c.d. w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

c.d. Wykazu i krótkiego opisu warunków z Sekcji III.1.1):

5.7.ośw. Wyk. o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakr. podstaw wyklucz. z postęp. wskazanych przez Zam., o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. 70),

f) art. 7 ust. 1 od pkt 1 do pkt 3 Pzp o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.8. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

6. Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 5.1.oraz pkt 5.3.

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.8. składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolności kredytową w wysokości co najmniej 50 000 000 zł. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

c.d. Opisu zamówienia z Sekcji II.2.4):

Wstępny harmonogram postępowania:

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu – wrzesień 2023 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – październik 2023 r.

Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wyłonienie Partnerów Prywatnych uczestniczących w negocjacjach – grudzień 2023 r.

Negocjacje z Partnerami Prywatnymi - styczeń 2024 r. – marzec 2024 r.

Opracowanie ostatecznej treści SWZ, w tym Umowy EPC i przekazanie zaproszenia do złożenia ofert – marzec 2024 r.

Składanie ofert – maj 2024 r.

Otwarcie, ocena ofert – maj 2024 r.

Zamknięcie komercyjne – czerwiec 2024 r.

Zamknięcie Finansowe – październik/listopad 2024 r.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie spełniania war. udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postęp. do oferty należy załączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postęp.;

b) spełnia warunki udziału w postęp..

Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dok.”. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dok. elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do OPIW. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.01.20.pdf/

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dok. (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok.):

1. wykazu robót budowl. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz wykonanych robót budowl. stanowi załącznik nr 5 do OPIW;

2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publ., w szczeg. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowl., wraz z inf. na temat ich kwalif. zawodowych, uprawnień, dośw. i wykszt., niezbędnych do wykon. zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf. o podstawie dyspon. tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 przedsięwzięcie, obejmujące zainstalowanie opraw oświetleniowych typu LED w liczbie min. 10000 sztuk (w ramach jednej umowy).

2. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę, która polegała na zarządzaniu energią dla opraw ośw. typu LED w liczbie min. 5000 sztuk (w ramach jednej umowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

Zam. wyjaśnia, że przez „zarządzanie energią” należy rozumieć wykonywanie usług poleg. na wdrożeniu systemu pomiarowego i informatycznego, który jest eksploatowany celem monitorowania i optymalizowania zużycia energii (w tym identyfikacja stanów awaryjnych i ich usuwanie) oraz zainstal. infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej indywidualne sterowanie poziomem ośw. każdej z lamp (w oparciu o gniazda ZHAGA lub NEMA).

Zam. uzna spełnianie war. udziału w postęp. również w sytuacji, gdy realizacja przedsięwzięcia obejmującego zainstal. opraw ośw. typu LED oraz usługa zarządzania energią, zostaną wykazane w ramach realizacji 1 umowy, w tym również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

c.d. z Sekcji III.1.3) - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Podm. Publ., zgodnie z art. 7 ust. 4 PPP, nie przewiduje włączenia do umowy PPP postan. dot. solidarnej odp. Wyk. wspólnie ubieg. się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie ZNWU;

2. Podm. Publ. wyklucza PPP w formie spółek, zgodnie z art. 14 ust. 1 PPP;

3. Zgodnie z art. 7a PPP, Podm. Publ. wyraża zgodę na zaw. i wyk. umowy PPP z zawiązaną po wyb. najk. oferty w celu realiz. Przedsięwzięcia jednoosob. spółką Partn. Pryw. albo spółką kapitał., której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Warunkiem wyrażenia powyższej zgody jest zaakcept. umowy takiej spółki przez Podm. Publ.;

4. Podm. Publ. nie udzieli Partn. Pryw. ani instyt. finans. Projekt poręczeń, gw. ani innego rodzaju zabezp., których skutkiem byłoby uznanie, że Projekt wpływa na dług publ. Podm. Publ.

5. Umowa o wyk. zam. zostanie zawarta stos. do przedst. istot. jej war., zawartych w projekcie umowy. Zam. przewiduje możl. dokonania zmian postan. zaw. umowy w sposób przew. w SWZ, zgodnie z art. 439 Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/10/2023
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie, w postaci: Formularza JEDZ – formularz dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

2. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udział w postępowaniu oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów formularz JEDZ należy złożyć dla każdego z tych podmiotów oddzielnie.

3. W przypadku wskazania przez Wyk., w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz. Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

4. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do wniosku.

5. W celu oceny czy Wyk. polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliw. należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zam. żąda dokumentów, które określają w szczególności:

5.1 zakres dostępnych Wyk. zasobów innego podmiotu;

5.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

5.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. W kwestiach nieuregul. w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy Pzp.

8. Zam. nie przewiduje nagród dla uczestników dialogu.

9. Zam. wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę zaproszonego do składania ofert w wysokości 100000 PLN w jednej z form wskazanych w Pzp. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP na nr rachunku 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zam. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wyk. przekazuje Zam. oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zam. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami OPIW oferty Wyk. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 98 Pzp. Zam. zatrzymuje wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp.

c.d. w Sekcji VI.4.3)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wyk., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusz. przez Zam. przepisów Pzp przysługują środki ochr. prawnej określone w Dziale IX Pzp.

2. Zam. przewiduje możliwość udz.. zam. poleg. na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedm. zam. podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysokości nieprzekracz. 50% wartości zam. podstaw.. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały war. niniejszego postęp. określonym w projekt. postan. umowy i jego załącznikach oraz w SWZ z uwzgl. szczególnych uwarunkowań wynik. z okoliczności udzielenia zam. podobnego oraz specyfiki zakresu przedm. zamówienia podobnego. Udz. zam., o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp nastąpi po przepr. postęp. właściwego dla zam. z wolnej ręki. Wraz z zaprosz. do negocjacji, zostaną przekazane Wyk. w szczeg. niezbędne inf. i dok. opisujące szczegółowo zakres przedm. zam. podobnego, warunki jego realizacji, warunki udziału w postęp. (jeśli Zam. je określi) oraz sposób przepro. negocjacji. Zam. poleg. na powtórzeniu podobnych rodzajowo zam., o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zam. podstawowego i zostaną zapewn. środki finans. na ten cel.

cd. z Sekcji VI.3)

Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 7 ust. 4 PPP, nie przewiduje włączenia do Umowy o PPP postanowień dot. solidarnej odpowiedzialn. Wyk. wspólnie ubieg. się o udzielenie zam. za wykonanie umowy i wniesienie ZNWU.

11. Podmiot Publiczny wyklucza PPP w formie spółek,zgodnie z art. 14 ust. 1 PPP.

12. Zgodnie z art. 7a PPP, Podm.Publ. wyraża zgodę na zaw. i wykonanie Umowy o PPP z zawiązaną po wyborze najk. oferty w celu realizacji Przedsięwzięcia jednoosob. spółką Partn. Pryw. albo spółką kapitał., której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Warunkiem wyrażenia powyższej zgody jest zaakcept. umowy takiej spółki przez Podmiot Publiczny.

13. Podm. Publ. nie udzieli Partner. Pryw. ani Instytucjom Finans. Projekt poręczeń, gwarancji ani innego rodzaju zabezp., których skutkiem byłoby uznanie, że Projekt wpływa na dług publiczny Podm. Publ.

14. Umowa o wykonanie zam. zostanie zawarta stosownie do przedst. istotnych jej warunków, zaw. w projekcie umowy sformułowanym na etapie SWZ. Przewidywane możliwości dokonania zmian post. zawartej umowy zgodnie z przepisami Pzp Zam. wskaże na etapie SWZ.

15. Komunikacja między Zam. a Wyk. w zakresie:

- przesył. Zam. pytań do treści OPIW,

- przesył. odp. na wezw. Zam. do złoż. PŚDh,

- przesył. odp. na wezw. Zam. do złoż./popraw./uzup. ośw., zgodnie z art. 125 ust. 1 Pzp, PŚD, innych dok. lub ośw. składanych w postęp.,

- przesył. odp. na wezw. Zam. do złoż. wyjaśnień dot. treści ośw., zgodnie z art. 125 ust. 1 Pzp lub złożonych PŚD lub innych dok. lub ośw. składanych w postęp.,

- przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedm. środków dowod.,

- przesł. odp. na inne wezw. Zam. wynik. z ustawy Pzp,

- przesył. wniosków, inf., ośw. Wyk.,

- przesył. odwołania/inne,

odbywa się za pośr. Platf. Zakup. i formularza Wyślij wiadomość do Zam.

16. Strona internet. prowadz. postęp.: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow. Zam. zamieszcza na str. internet. prowadz. postęp. OPIW wraz z załącznikami.

17. Komunik. ustna dopuszcz. jest w odniesieniu do inf., które nie są istotne, w szczeg. nie dot. ogł. o zam. lub dokum. zam., wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., ofert.

18. Inf. dot. RODO zawiera pkt 19 OPIW.

19. Zam. może unieważnić postęp. o udz. zam., jeżeli środki publ., które Zam. zamierzał przezn. na sfinans. całości lub części zam., nie zostały mu przyznane.

20. Wyk. wsp. występujący oraz sp. cyw. składają dok. zgodnie z zapisami OPIW.

21. W przyp. Wyk. poleg. na zasobach podm. udost. zasoby składa dokum. zgodnie z OPIW.

22. Przed wszczęciem przedm. postęp. Zam. przeprowadził w dniach od 7.06.2023 r. do 3.07.2023 r. wstępne konsult. rynk., o których mowa w art. 84 ust. 1 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/09/2023