Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 549800-2020

17/11/2020    S224

България-Пазарджик: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2020/S 224-549800

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пазарджик
Национален регистрационен номер: 000351736
Пощенски адрес: бул. „България“ № 2
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Лице за контакт: Димитричка Ладжова
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Телефон: +359 34402218
Факс: +359 34442495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pazardzhik.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор, на обект „Приют за лица“

II.1.2)Основен CPV код
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг — проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР, за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 740 040.20 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

На територията на град Пазарджик.

Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг — проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР, за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото ѝ дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект. Предвидените СМР по построяване на Приюта са следните:

— извършване на конструктивни работи,

— извършване на архитектурно-строителни работи,

— изграждане на ВиК,

— изграждане на ел. инсталации,

— изграждане на системи за отопление и вентилация,

— монтиране на система за пожароизвестяване,

— монтиране на видеонаблюдение,

— извършване на дейности по благоустрояване на двор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 — предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: П2 — предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни / Тежест: 30
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ — договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 по процедура BG16RFOP001-1.013.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 113-273192
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 99-ЗОП-67
Наименование:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване, на авторски надзор на обект „Приют за лица“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Заводски строежи — ПС — Пазарджик“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 822114822
Пощенски адрес: ул. „Есперанто“ № 6
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: zavodski_18@abv.bg
Телефон: +359 899999777
Факс: +359 34443909
Интернет адрес: http://zavodski.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 741 562.54 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 740 040.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/11/2020