Szolgáltatások - 549862-2019

Submission deadline has been amended by:  604028-2019
20/11/2019    S224    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 224-549862

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner József Balázs
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001233692019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001233692019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés-Körmend(M80)-Szombathely-Zanat kelet(M86)

Hivatkozási szám: EKR001233692019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely-Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, továbbá az építési engedély megszerzésére.

A felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: SZGYR.; 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet: KTVTR.;

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Tervezési szerződés: TSZ; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, Műszaki leírás: ML. eng.: engedélyezési, tervdok.: tervdokumentáció

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útkategória: K.II. tervezési o., Tervezési sebesség: 110 km/h, Domborzati viszony: B; Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv. Teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggő cca. 26,0 km, új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A nyomvonal a tervezett M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak által határolt csomópontjából indul, figyelembe véve a 2013.11. hóban forgalomba helyezett 2x2 sávos szakasz (53,0-57,0 kmsz között) esetleges felhasználását.

Feladatok: tanulmányterv, EVD, KHT, Natura2000 hatásbecslés (döntéselőkészítő tanulmány), a fentiek alapján engedélyezési tervdok. teljeskörű elkészítése, az építési és kapcsolódó engedélyek megszerzése. A tervezendő szakasz csatlakozik a Körmend M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak csomóponthoz, végpontja Szombathely (Zanat térsége) az M86 autóút.

Új M86 autóút tervezésénél biztosítani szükséges a 86. sz. és a 87. sz. főutak nyomvonalának folytonosságát.

Sorokpolány térségében csomópontot szükséges létesíteni, Sorokpolány tehermentesítése érdekében - a csomóponthoz kapcsolódóan - 2x1 sávos elkerülő út tervezése is tárgyi projekt része, kapcsolódva a meglévő 8704. jelű összekötő úthoz. A szakasz végcsomópontjainak megfelelő kialakítása érdekében figyelemmel kell lenni a további tervezett (távlati) és folyamatban levő fejlesztésekre: É-on a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat, a 87-89. számú főút Szombathely hiányzó ÉK-i elkerülő szakasz fejlesztése, D-en az M80 autóút Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár, az M76 autóút Zalaegerszeg-Körmend közötti szakasz fejlesztése.

Mennyiség:

Ny-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) feldolgozása és a következtetések levonása,

Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezeti Hatástanulmány, Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció (KHT/KHV) készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD I.) a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el; az ERD megszerzésével kapcsolatos feladat azonban a tervező feladata.

Érintett települések településrendezési tervdok. módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

Csomóponti kialakítások terv., különös tekintettel az M80-M86-8 sz. főút- 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

Eng.-i tervdok. készítése,

Építési eng. megszerzése (magasép. eng. kivételével),

Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata, útépítési, közműépítési és magasép. eng. tervdok.-jának az elkészítése

Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata, hatósági, üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, útépítési, közműép. és magasép. engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése,

Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata, tervezése, eng. tervdok. elkészítése.

Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi eng. megszerzése,

Jóváhagyott tervi anyaggal (eng. terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolg. nyilatkozatok beszerzése,

Az eng. tervdok. javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi létesítési, környezetvéd.).

Komplex pihenőhely(ek) és/vagy egyszerű pihenőhely(ek) tervdok. eng. való benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel.

Vasúti, közúti, vízfolyás keresztezése külön szinten, műtárgy (híd) megvalósításával. A gyorsforgalmi út esetében az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendsz. vizsg.: a funkció és hálózati szintű vizsgálat, annak összehangolása alapvető tervezői feladat. Részletes tervezői feladatok: ML-ben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 22
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) Indok: A részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges, egységes döntési pontok meghatározásának, ill. a gyorsforgalmi szakasz műszaki szempontból egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. II.2.5) Felolvasólapon a tervezői díj és a szerzői jog ellenértéke díjelemek összértékét kell feltüntetni. AT-nek kereskedelmi ajánlatát a fentiek szerinti bontásban kell benyújtania.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)-ben rögzített kizáró okok fennállnak. A Kbt.74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD – EKR elektronikus űrlap – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV, vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Közös AT-k, valamint az AIRSZ képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a Magyarországon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, felhasználhatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. Nem kérhetők igazolások, ha AK a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az R. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a GSZ-eknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára az R. előírja. A Kbt.64.§-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell – EKR űrlap kitöltésével – nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Az előírt kizáró okok igazolási módja tekintetében irányadó az R.1.§-a, 8-16.§-a.

SZ.1. Kbt.65.§(1)c) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett GSZ-ek esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Előzetes igazolás: AK elfogadja az EEKD IV. rész „alfa” pontjának kitöltését. Utólagos igazolás: A Kbt.69.§(4)-(7) szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt.65.§(1)c) és az R.26.§(3) alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara – MMK) névjegyzékében. Az épR.8.§(2) alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a TSZ megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében. AK a Kbt.69.§(11)alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést az MMK honlapján is ellenőrzi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az R.19.§(1)c) alapján az AF feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Előzetes igazolás: A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész „alfa” pontjának kitöltését.

Irányadó: R.1.§(1) és 3.§.

Utólagos igazolás: AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az AF-ben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani.

A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t (az EKR-ben elektronikus űrlapot) nyújt be; a közös AT-k, valamint az AIRSZ képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

Az R.19.§(3) alapján, ha AT az R.19.§(1)c) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az AF feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri a nettó 700 000 000 HUF összeget. Ha az AT a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 700 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1): AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész „alfa” pontjának kitöltését.

Utólagos igazolás: AT a részletes adatokat tartalmazó, AF-ben előírt saját nyilatkozatait, igazolásait AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. Kbt.65.§(6): az előírt alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös AT-k, AIRSZ képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó GSZ nyújtja be. Kbt.65.§(7): az előírt alkalmassági követelményeknek AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, megjelölve az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontját (azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek)nek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik). Csatolni kell az AIRSZ szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a TSZ teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a teljesítés időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az AIRSZ képviseletében eljárhat. Irányadó: Kbt.47.§(2), Kbt.65.§ (1)b) (6)-(9),(11a), Kbt.69.§(12), R.1.§(1),(7), R.3.§, R.21/A. §-a, 22.§(1)a)-b), R.24.§(1).

M.1. R.21.§(3)a), 21.§(3a)b): AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait, legalább a következő adatokkal:

— teljesítés ideje (kezdő es befejező időpont év/hó/nap-ban megadva),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— referencia igazolás esetén a referenciáról információt nyújtó személy neve, elérhetősége,

— szolgáltatás tárgya és mennyisége, valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— közös AT-i teljesítésre vonatkozó információ és közös AT-i teljesítés esetén az igazolást benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása / a teljesítés oszthatatlansága esetén az R.22.§(5) szerinti adatok.

M.2. R.21.§(3)b): azon szakemberek megnevezése, végzettsége, és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése, akiket (közös) AT be kíván vonni a teljesítésbe. M.2.1.-M.2.4.: Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. AK elfogadja az egyenértékű végzettséget/képzettséget is, azzal, hogy az egyenértékűséget AT-nek kell igazolnia. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban AT kötelezettsége és felelőssége.

III.1) Alk. min.követelm. folyt:

Egybefüggő út”: folytonos, megszakítás nélküli útszakasz;

„Teljeskörű engedélyezési terv készítése”: Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint,

„Gyorsforgalmi út”: a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§(1)a) szerint;

„Tanulmányterv”: e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 1.14.5. pontja alapján;,

„Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV)”: a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet alapján készített KBHV,

„Környezeti Hatástanulmány”: a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

M.1.1. Összesen max. 4 db szerződés keretében teljesített olyan új nyomvonalú min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó referenciával/referenciákkal, mely(ek) az alábbi tervezési feladatokat is magába/magukba foglalták:

a) összesen min. egybefüggően 15 km hosszúságú tanulmányterv készítése,

b) összesen min. egybefüggően 15 km hosszúságú közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése,

c) összesen min. egybefüggően 15 km hosszúságú környezeti hatástanulmány készítése, mely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését)

d) összesen min. egybefüggően 15 km hosszúságú

O vagy teljes körű engedélyezési terv készítése, amely magába foglalta az engedélyezési eljárásban való részvételt (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

O vagy teljes körű kiviteli terv készítését.

M.1.2. Olyan min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó referenciával, amely tartalmazott tengelysúly-mérő állomás magasépítést is tartalmazó engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítését, és amelyben az engedélyezési terv készítése tartalmazta az engedélyezésben való közreműködést.

M.1.1. – M.1.2.: AT egy vagy több referenciával is megfelelhet.

M.2. Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

— SZGYR. szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

— részt vett összesen min. egybefüggően 15 km hosszú új nyomvonalon tervezett min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésében, és

— közúti tervezési projekt irányítása területén min. 36 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal.

M.2.2. 1 fő hídépítési tervezővel, aki rendelkezik

— SZGYR. szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

— részt vett új gyorsforgalmi úthoz tartozó híd tervezésében és

— közúti híd tervezése területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

M.2.3. 1 fő szakági tervezővel, aki rendelkezik

— KTVTR. szerinti SZKV (1.1-1.4.) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és

— részt vett összesen min. egybefüggően 15 km hosszú új nyomvonalon tervezett min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében, és

— közlekedésépítési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

M.2.4. 1 fő vízépítési tervezővel, aki rendelkezik

— SZGYR. szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— részt vett összesen min. egybefüggően 15 km hosszú új nyomvonalon tervezett min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésében, és

— közúti vízelvezetési rendszer tervezése területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés tekintetében.

Folyt: VI.4.3)-ban.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

SZGYR., KTVTR. (AF II.1.4) szerinti rövidítések).

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 0,5 %-a/nap. Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a. Teljesítési és jótállási biztosíték: nettó tervező díj 5 %-a (irányadó: Kbt.134.§(2),(4)-(5),(6)a); érvényesség: teljesítési határidőt követő 45. napig/jótállási idő lejártáig). Jótállás: 36 hónap. Ajánlattétel, TSZ, elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Résszámlázás megengedett (7 részszámla, 1 végszámla). Ellenérték kiegyenlítése: a szerződésszerű, igazolt (rész)teljesítést követően, a TSZ-tervezetben foglaltak szerint, átutalással történik; Kbt.27/A.§, Kbt.135.§(1),(5)-(6), Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint, 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht, nemzeti vagyonról szóló tv. AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése hazai költségvetési forrásból, utófinanszírozással történik. Részletes előírásokat a KD részét képező TSZ-tervezet tartalmaz.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt.57.§ és EKRr. 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton, az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56.§ szerint. Hiánypótlás: Kbt.71.§; Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§(2) és (6) szerint (nemleges nyilatkozat is benyújtandó); Kbt.67.§(1) és (4) alapján. A Kbt.66.§(5) alapján a Kbt.68§ (5) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi iratokat: ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AK az AF III.1.2)P.1.-ben, III.1.3)M.1.1.-M.1.2., M.2.1-M.2.4.-ben az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Ha több GSZ közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot csatolni kell a KD-ban meghat. tartalommal. A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult GSZ az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot). Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött 10 millió Ft; Kbt.134.§(6)a) szerint; bankszámlaszám: NIF Zrt. 10300002-20609931-49020322. Az ajánlati biztosítékot AK a Kbt.54.§(2) rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában is elfogadja. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 400 millió Ft/év és min. 150 millió Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő. A felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát és a biztosítási díj rendezettségéről szóló igazolást legkésőbb a TSZ-kötés időpontjára kell átadni. Ennek elmaradása a TSZ-kötéstől való visszalépést jelenti a Kbt.131.§(4) alapján, amelynek következtében AK a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT-vel köthet TSZ-t. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§(2)c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok rész- és alszempontonként 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Az eljárás a Kbt.53.§(6) alapján feltételesen kerül megindításra (AF II.2.7) pont: a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 22 hónap). AK a Kbt.135.§(12) alapján előírja a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állását a TSZ hatálybalépését felfüggesztő feltételként. FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (l.szám: 00335)., helyettes FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (l.szám: 00830). Folyt.: VI.4.3).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. §-a szerint. VI.3)folyt.: Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKR-ben egyéb előírások: Kbt.41/A. §-ában foglaltak és EKRr.11-12. §-ai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A nem HUF-ban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes, MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára AT letelepedése szerinti ország központi bankja által a teljesítés napján, illetve az üzleti évek utolsó napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ellenszolgáltatás összege kizárólag HUF-ban adható meg. Egyéb devizanemben megadott ár esetén AK az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az alkalmassági követelményekre megadott értékek vonatkozásában átszámítás történik, tekintettel arra, hogy az adatok nem HUF-ban kerülnek meghatározásra, AT-i nyilatkozatban szükséges megadni az átszámítás alapjául szolgáló árfolyamot. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása szerint. IV.2.6) pontban: Ajánlati kötöttség: 2 hónap, melyen AK 60 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKRr. 11.§(4). Szerződés teljesítése: Kbt.135.§ (1), (5) és (6) szerint. A TSZ-kötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M.2.1.-M.2.4. szerinti, nyertes AT által bemutatott szakemberek rendelkezzenek az előírt érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.

A III.1.3)M.2.1.-M.2.4. szerinti szakemberek többlettapasztalata értékelési szempont, AT-nek ajánlata részeként be kell nyújtania ezen szakemberekre vonatkozó nyilatkozatát a 2-5. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására, megadva a szakemberek személyét (nevét) és a többlettapasztalat időtartamát; AK szakmai ajánlatnak ezen információk megadását tekinti. Hiánypótlással kapcsolatban AK felhívja a figyelmet a Kbt.71.§(9) foglalt korlátokra. AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására csatolandó: a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza a megajánlott többlettapasztalatra vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az az értékelés körében tett megajánlás teljesülése (így különösen a beruházások, projektek ismertetése, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező időpontja (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölése, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); a végzettséget/képzettséget igazoló oklevél (diploma) másolata, kamarai nyilvántartásban szereplés esetén: elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása; saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2019