Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 550650-2021

Submission deadline has been amended by:  582398-2021
29/10/2021    S211

Czechia-Ústí nad Labem: Diagnostic agents

2021/S 211-550650

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 40113
Country: Czechia
Contact person: Marek Sedlák
E-mail: marek.sedlak@kzcr.eu
Telephone: +420 477114192
Internet address(es):
Main address: http://www.kzcr.eu/
Address of the buyer profile: https://zakazky.kzcr.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002668
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002668
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Reference number: 2668/2021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

a) opakované dodávky vázaného spotřebního materiálu

b) bezplatné vypůjčení a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů

c) dodávka a instalace klimatizací a úpraven vody

d) dodávka a instalace záložních zdrojů (UPS)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 220 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

a) opakované dodávky vázaného spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu (dále také jen „diagnostika“), k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření, jejichž výčet je uveden v Seznamu prováděných vyšetření v laboratořích zadavatele (příloha č. 8 zadávací dokumentace); a

b) bezplatné vypůjčení a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů specifikovaných pro jednotlivé laboratoře odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. (KZ a.s.) (dále také jen „analyzátorů“), včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky,

c) dodávka a instalace klimatizací a úpraven vody vhodných pro zajištění provozu nabízených analytických systémů v podmínkách instalace v KZ a.s.,

d) dodávka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie, a to na dobu minimálně pro dokončení rozpracovaných analýz.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost vypůjčení 1 dalšího biochemického a imunochemického analyzátoru, a to za podmínek stanovených v Obligatorním návrh smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Doplňkové CPV kódy:

Analyzátory 38434000-6

Biochemické analyzátory 38434500-1

Imunoanalytické přístroje 33127000-6

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Doba trvání rámcové dohody byla nastavena na dobu 6 let (72 měsíců) s ohledem na délku životního cyklu předmětu plnění.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 13:00
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci účastníků.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2021