Usluge - 551138-2018

14/12/2018    S241

Hrvatska-Zagreb: Osigurateljne usluge

2018/S 241-551138

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka–Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14697307

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)

Referentni broj: 14-V-18/6
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti,osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 714 181.62 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti,osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluge s obzirom na rok plaćanja nespornog dijela / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 024-051072
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/11/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Nacionalni registracijski broj: 52848403362
Poštanska adresa: Slovenska 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ppracaic@wiener.hr
Telefon: +385 13718734
Telefaks: +385 13718607
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 714 181.62 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/12/2018