Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 551150-2021

29/10/2021    S211

Rumunia-Arad: Pompy ściekowe

2021/S 211-551150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL ARAD
Krajowy numer identyfikacyjny: 3519925
Adres pocztowy: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod NUTS: RO421 Arad
Kod pocztowy: 310025
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850/289/350
Faks: +40 257281450
Adresy internetowe:
Główny adres: www.primariaarad.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Numer referencyjny: 36/F/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 210 084.03 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211110 Panele kontrolne
42961000 System sterowania i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO421 Arad
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021