Доставки - 551737-2019

21/11/2019    S225    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Оловни акумулатори

2019/S 225-551737

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Румен Петров
Електронна поща: r.petrov@mod.bg
Телефон: +359 29220671
Факс: +359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии.

II.1.2)Основен CPV код
31431000 Оловни акумулатори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с 1 изпълнител за всяка обособена позиция.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 403 114.07 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 44 Ah до 88 Аh

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32390 — Пловдив, 54320 — София, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 44 Ah до 88 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.3161.18, ТС В 01.3109.18, ТС В 01.3162.18, ТС В 01.2551.16, ТС В 01.2553.16, ТС В 01.2552.16, ТС В 01.2554.16, ТС В 01.2555.16 ТС В 01.2556.16, ТС В 01.2557.16, ТС В 01.2558.16, ТС В 01.2559.16, ТС В 01.2560.16, ТС В 01.2561.16, ТС В 01.2562.16, ТС В 01.3107.18, ТС В 01.2563.16, ТС В 01.2565.16 и ТС В 01.2564.16.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 34 515,34 лева без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението за поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah до 135 Ah.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32390 — Пловдив, 54320 — София, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah до 135 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.2566.16, ТС В 01.3110.18, ТС В 01.3111.18, ТС В 01.3112.18, ТС В 01.2567.16, ТС В 01.2569.16, ТС В 01.2568.16,ТС В 01.2570.16, ТС В 01.3108.18, ТС В 01.2571.16 и ТС В 01.2572.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 54 114,04 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението за поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah до 200 Ah.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32390 — Пловдив, 54320 — София, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah до 200 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.2574.16, ТС В 01.2575.16, ТС В 01.2576.16 и ТС В 01.2577.16.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 91 321,36 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението за поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah 480 A с усилена кутия.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32390 — Пловдив, 54320 — София, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah 480 A с усилена кутия, съответстващи на изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2573.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 41 871,50 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението за поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии за електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални (танкови) клеми.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии за електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални (танкови) клеми, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.3103.18, ТС В 01.3104.18, ТС В 01.3139.18, ТС В 01.3105.18, ТС В 01.3106.18 и ТС В 01.2578.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 18 489,17 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението за поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 105-255139
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД 03-10
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на Акумулаторни батерии за електрокари и акумулаторни батерии 24V 88Ah 400А с фронтални (танкови) клеми по обособена позиция № 5

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тристан 02“ ООД
Национален регистрационен номер: 130839386
Пощенски адрес: ул. „Пчела“, бл. 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@tristan02.com
Телефон: +359 29251222
Факс: +359 229251232
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 184 891.66 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 184 891.66 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД 03-15
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 44 Ah до 88 Ah по обособена позиция № 1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Монбат“ АД
Национален регистрационен номер: 111028849
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 32
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: contact@monbat.com
Телефон: +359 29621150
Факс: +359 29621146
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 345 153.41 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 345 153.41 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД 03-16
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah до 135 Ah по обособена позиция № 2

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Монбат“ АД
Национален регистрационен номер: 111028849
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 32
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: contact@monbat.com
Телефон: +359 29621150
Факс: +359 29621146
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 541 140.41 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 541 140.41 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД 03-17
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 160 Ah до 200 Ah по обособена позиция № 3

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Монбат“ АД
Национален регистрационен номер: 111028849
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 32
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: contact@monbat.com
Телефон: +359 29621150
Факс: +359 29621143
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 913 213.59 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 913 213.59 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД 03-18
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 160 Ah 400 А с усилена кутия по обособена позиция № 4

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Монбат“ АД
Национален регистрационен номер: 111028849
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 32
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: contact@monbat.com
Телефон: +359 29621150
Факс: +359 29621146
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 418 715.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 418 715.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Косово
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренция в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/11/2019