Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 551870-2019

21/11/2019    S225

Eslovaquia-Zvolen: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 225-551870

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Zvolen
Número de identificación fiscal: 00320439
Dirección postal: Námestie slobody 22
Localidad: Zvolen
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Código postal: 960 61
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Alena Vaľková
Correo electrónico: avalkova@zvolen.sk
Teléfono: +421 455303259
Fax: +421 455335992
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zvolen.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://ezakazky.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy

Número de referencia: ISS/06-2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom obstarania sú servisné služby v rozsahu podpory a údržby existujúceho prevádzkovaného informačného systému samosprávy (ďalej len ISS), a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV)

Predmetom zákazky je teda zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Zvolen a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v ďalšom období v nasledovnom členení:

Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)

Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)

Analytické a programátorské práce na dodanom aplikačnom softvéri zapracovanie požiadaviek mesta

Hot line podpora

Riadenie projektu

Technická podpora

Metodická podpora

Školenia/metodické dni

Bezpečnostná politika

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 334 313.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO

II.2.4)Descripción del contrato:

Súbor služieb - servisné služby v rozsahu podpory a údržby existujúceho prevádzkovaného informačného systému samosprávy (ďalej len ISS), a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV)

Predmetom zákazky je teda zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Zvolen a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v ďalšom období v nasledovnom členení:

Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)

Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)

Analytické a programátorské práce na dodanom aplikačnom softvéri zapracovanie požiadaviek mesta

Hot line podpora

Riadenie projektu

Technická podpora

Metodická podpora

Školenia/metodické dni

Bezpečnostná politika

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 334 313.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zmluva o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s §32 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. podmienky účasti v úplnom rozsahu uvádza verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Podmienky vykonania servisných služieb v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/04/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Mestský úrad vo Zvolene, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO - zasadačka MsR (1.poschodie, č. dv. 120)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk (ďalej len www.ezakazky.sk) Súťažné podklady (ďalej len SP) budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia SP:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o SP,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené SP a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so SP určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, SP alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na email. adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa SP z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v SP. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v SP. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v SP a iné dokumenty vyžadované v SP. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Zábezpeka: Nevyžaduje sa.

V súlade s §55 ods 1 a 66 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky reverzná súťaž

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/11/2019