Leveringen - 551881-2018

Beknopt weergeven

14/12/2018    S241    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Castelldefels: Speciale optische instrumenten

2018/S 241-551881

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: ICFO — Fundació «Institut de Ciències Fotòniques»
Postadres: Parc Avenida Carl Friedrich Gauss, 3
Plaats: Castelldefels (Barcelona)
Postcode: 08860
Land: Spanje
Ter attentie van: Rafa Giner/Sergi del Castillo
E-mail: tenders@icfo.eu
Telefoon: +34 935534153
Fax: +34 935534000

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.icfo.eu/official-tenders

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38636000 Speciale optische instrumenten

Beschrijving
Speciale optische instrumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.1.2019 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans. Engels.