29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 551943-2023

13/09/2023    S176

Polska-Chełmek: Usługi związane z odpadami

2023/S 176-551943

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chełmek, Urząd Miejski w Chełmku
Adres pocztowy: ul. Krakowska 11
Miejscowość: Chełmek
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-660
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Prasol
E-mail: przetargi@chelmek.pl
Tel.: +49 33/844-90-32
Faks: +49 33/844-90-49
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chelmek.pl
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2024

Numer referencyjny: IN.271.9.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania w roku 2024 odpadów komunalnych poprzez zapewnienie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji komunalnej, sortowania wybranych frakcji selektywnie zebranych odpadów, kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianie pozostałości z sortowani odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ-OPZ odpady 2024.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chełmek - Urząd Miejski w Chełmku, 32-660 Chełmek ul. Krakowska 11

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie w roku 2024 odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Chełmek w instalacji komunalnej, poprzez zapewnienie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortowania wybranych frakcji selektywnie zebranych odpadów, kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności usługę:

1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (200301) i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku.

2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji (200201, 200108) zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.)

3. Sortowanie odpadów opakowaniowych i doczyszczanie selektywnie zebranych frakcji odpadów tworzyw sztucznych (150102) zbieranych u źródła z przeznaczeniem ich do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku.

4. Zagospodarowywanie, zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzenia komunalnego (170101).

5. Zagospodarowywanie, zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami odpadów wielkogabarytowych (200307).

6. Unieszkodliwianie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania pozostałych odpadów komunalnych.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany z zachowaniem zasad określonych w przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1587) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469).

Zagospodarowaniem zostaną objęte odpady w ilościach wskazanych w tabeli poniżej:

Tabela 1 - Prognozowane ilości odpadów przeznaczonych do zagospodarowania w okresie jednego roku.

Kod odpadu Szacowana masa w 2023 r. [Mg]

20 03 01 3100

15 01 02 210

17 01 01 160

20 02 01 380

20 01 08 30

20 03 07 220

SUMA: 4100

Wskazane powyżej odpady komunalne mogą być dostarczone w mniejszych ilościach ogólnie lub w poszczególnych rodzajach, niż wskazane powyżej w zależności od ilości i rodzaju odebranych odpadów jednak minimalna ilość przekazanych odpadów wynosić będzie przynajmniej 50% ilości określonych w tabeli 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1. pkt 7, polegających na powtórzeniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości Zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1. pkt 7 na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;

b. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, przetwarzania odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.)

c. posiada aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.).

d. posiada zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin wydaną na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 569).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał lub wykonuje usługi zagospodarowania, o masie łącznej odpadów komunalnych co najmniej 3000 Mg, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie uregulowanym w Pzp jak i określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do swz.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ Projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Anna Prasol

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnego ogłoszenia 2024r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej

(art. 505-590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5 ppkt. 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2023