Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 552092-2020

18/11/2020    S225

Швeция-Solna: Анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC

2020/S 225-552092

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Gustav III:s Boulevard 40
Град: Solna
код NUTS: SE SVERIGE
Пощенски код: 16973
Държава: Швеция
Лице за контакт: Procurement Back Office
Електронна поща: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ecdc.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC

Референтен номер: OJ/2020/PHF/11423
II.1.2)Основен CPV код
85000000 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка определя рамката за анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC, за конкретните поръчки, по които ECDC ще заяви доставки в един или повече от трите работни пакета.

РП 1: осигуряване на анализ, насоки и обучения/семинар за допълнително проучване на съществуващите и новите области на дигитално обучение. Целевата аудитория на тези дейности на анализ, насоки и обучения/семинар са персонала на ECDC и заинтересованите страни.

РП2: развитие на средствата за онлайн обучение, като курсове за онлайн обучение (смесени и самостоятелни), малки решения за онлайн обучение (микро обучение), ръководства и образователни анимации по теми, свързани с общественото здравеопазване. ECDC ще предостави съдържанието на продуктите и експертния опит за съдържанието (CME).

РП3: консултации относно най-добрите пратки в дейностите по онлайн обучение, за да се подобрят процесите в ECDC по създаване, поддържане, доставка и архивиране на дейности по онлайн обучение (макс. 10% от рамковия договор).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80000000 Образователни и учебно-тренировъчни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: SE SVERIGE
Основно място на изпълнение:

Помещения на ECDC и помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази поръчка определя рамката за анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC, за конкретните поръчки, по които ECDC ще заяви доставки в един или повече от трите работни пакета.

РП 1: осигуряване на анализ, насоки и обучения/семинар за допълнително проучване на съществуващите и новите области на дигитално обучение. Целевата аудитория на тези дейности на анализ, насоки и обучения/семинар са персонала на ECDC и заинтересованите страни.

РП2: развитие на средствата за онлайн обучение, като курсове за онлайн обучение (смесени и самостоятелни), малки решения за онлайн обучение (микро обучение), ръководства и образователни анимации по теми, свързани с общественото здравеопазване. ECDC ще предостави съдържанието на продуктите и експертния опит за съдържанието (CME).

РП3: консултации относно най-добрите пратки в дейностите по онлайн обучение, за да се подобрят процесите в ECDC по създаване, поддържане, доставка и архивиране на дейности по онлайн обучение (макс. 10% от рамковия договор).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/01/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/01/2021
Местно време: 10:00
Място:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2020