Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 552092-2020

18/11/2020    S225

Švédsko-Solna: Analýza, rozvoj a poradenstvo v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC

2020/S 225-552092

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Poštová adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Mesto/obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 16973
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Analýza, rozvoj a poradenstvo v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC

Referenčné číslo: OJ/2020/PHF/11423
II.1.2)Hlavný kód CPV
85000000 Zdravotnícka a sociálna pomoc
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Touto zákazkou sa stanovuje rámec, čo sa týka analýzy, vývoja a poradenstva v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC pre konkrétne zmluvy, v rámci ktorých bude ECDC požadovať výstupy v 1 alebo vo viacerých z 3 pracovných balíkov.

Pracovný balík 1: poskytovanie analýzy, usmernenia a školení/workshopov na ďalšie skúmanie existujúcich a nových oblastí digitálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou týchto činností, čo sa týka analýzy, usmernenia a školení/workshopov sú zamestnanci a zainteresované strany ECDC.

Pracovný balík 2: vývoj online učebných prostriedkov, ako sú elektronické vzdelávacie kurzy (zmiešané a samostatné), „pilulky“ elektronického vzdelávania (mikroučenie), vyučovacie a vzdelávacie animácie o témach súvisiacich s verejným zdravím. ECDC poskytne obsah produktov a odborné znalosti obsahu (Content Matter Expertise – CME).

Pracovný balík 3: poradenstvo o osvedčených postupoch online školiacich činností na zlepšenie procesov ECDC pri tvorbe, údržbe, poskytovaní a archivácii online školiacich činností (max. 10 % rámcovej zmluvy).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80000000 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory ECDC a dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Touto zákazkou sa stanovuje rámec, čo sa týka analýzy, vývoja a poradenstva v oblasti online učebných prostriedkov pre ECDC pre konkrétne zmluvy, v rámci ktorých bude ECDC požadovať výstupy v 1 alebo vo viacerých z 3 pracovných balíkov.

Pracovný balík 1: poskytovanie analýzy, usmernenia a školení/workshopov na ďalšie skúmanie existujúcich a nových oblastí digitálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou týchto činností, čo sa týka analýzy, usmernenia a školení/workshopov sú zamestnanci a zainteresované strany ECDC.

Pracovný balík 2: vývoj online učebných prostriedkov, ako sú elektronické vzdelávacie kurzy (zmiešané a samostatné), „pilulky“ elektronického vzdelávania (mikroučenie), vyučovacie a vzdelávacie animácie o témach súvisiacich s verejným zdravím. ECDC poskytne obsah produktov a odborné znalosti obsahu (Content Matter Expertise – CME).

Pracovný balík 3: poradenstvo o osvedčených postupoch online školiacich činností na zlepšenie procesov ECDC pri tvorbe, údržbe, poskytovaní a archivácii online školiacich činností (max. 10 % rámcovej zmluvy).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/01/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/01/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/11/2020