Услуги - 552101-2018

15/12/2018    S242

Гъpция-Солун: Услуги по поддръжка на ИКТ мрежа II (Повторно стартиране)

2018/S 242-552101

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Cedefop — Европейски център за развитие на професионалното обучение
Пощенски адрес: 123, Europe St. — PO Box 22427
Град: Thessaloniki
код NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Пощенски код: 55102
Държава: Гърция
Лице за контакт: Ms Dimitra Eleftheroudi
Електронна поща: c4t-services@cedefop.europa.eu
Телефон: +30 2310490064
Факс: +30 2310490028
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cedefop.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4284
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4284
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по поддръжка на ИКТ мрежа II (Повторно стартиране)

Референтен номер: AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
II.1.2)Основен CPV код
72700000 Услуги, свързани с компютърни мрежи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата открита покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с доставчик на услуги по поддръжка на ИКТ мрежа. Услугите ще се получават под формата на човекодни, категоризирани по различни профили. Подробно описание на необходимите услуги и профили може да бъде намерено в техническите спецификации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Основно място на изпълнение:

Мястото на предоставяне на услугите по поддръжка ще бъде главно в помещенията на Cedefop (на място) и частично в помещенията на изпълнителя (извън обекта).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозният обем на услугите в човекодни се очаква да бъде: ~450 дни за 4 години.

В случай че възникнат непредвидени обстоятелства, водещи до изчерпване на глобалната стойност на тази поръчка по-бързо от първоначално планираното, Cedefop си запазва правото да обмисли провеждането на „Процедура за договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка“ със съществуващия/те изпълнител/и, с цел да се увеличи максималната стойност, посочена по-горе, до 50 % (член 134, буква д) от правилата за прилагане (RAP) на Финансовия регламент (ФР) на ЕС).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще има първоначална продължителност от 1 година и може да бъде подновен автоматично до три (3) пъти, всеки път за допълнителен период от една (1) година, обхващайки период от общо четири (4) години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участието в настоящата тръжна процедура е отворено само за оференти, които са в състояние да се впишат напълно в „Клетвената декларация за критериите за изключване и подбор“, дадена в приложение В към документите на обществената поръчка.

Оферентите могат да изберат между подаване на обща оферта като консорциум/обединение или чрез представяне на оферта като самостоятелен оферент, в двата случая с възможността да имат 1 или няколко подизпълнители. За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 27/07/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

Помещенията на Cedefop в Солун, Гърция

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от най-много 2 лица при отварянето на офертите. Имената на лицата, които ще присъстват на отварянето, трябва да бъдат съобщени в писмена форма по електронна поща (C4T-services@cedefop.europa.eu) най-малко 3 работни дни преди заседанието по отваряне. Ако това не бъде направено, Cedefop си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Оферентите трябва да гарантират, че ще посещават редовно уебсайта e-tendering за актуализации.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/12/2018