Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 552113-2018

15/12/2018    S242

Люксембург-Люксембург: Експлоатация на депо за химическо чистене и пералня

2018/S 242-552113

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Service des appels d'offres et contrats
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eca.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Service des appels d'offres et contrats
Телефон: +352 43981
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Факс: +352 4398-46946
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eca.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експлоатация на депо за химическо чистене и пералня

Референтен номер: CPN 668
II.1.2)Основен CPV код
98310000 Услуги по пране и химическо чистене
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сметната палата със седалище в Люксембург (Кирхберг) визира обществена поръчка за концесия за услуги за експлоатация на депо за химическо чистене и пералня.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сметната палата визира обществена поръчка с оглед сключване на договор за концесия за услуга за експлоатация на депо за химическо чистене и пералня, в полза само на членовете на персонала на европейските институции, в сграда К1, sis 12, rue Alcide de Gasperi à L-1615, Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Тази концесия за услуга не дава право за заплащане на компенсации от концесионера в полза на сметната палата. Концесионерът получава възнаграждение само от ползвателите на услугата. В тази връзка се уточнява, че предполаганите количества поръчки в хипотетичната експлоатация в списъка с цените са посочени с информативна цел, за да се сравнят офертите. Не може да бъде търсена никаква компенсация, ако количествата поръчки на ползвателите са по-малко от предполагаемите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът ще бъде подписан за максимален период от 1 година. Може да бъде подновен с мълчаливо съгласие година за година до максимална продължителност от 4 години, включително първоначалния срок на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Правоспособност

Оферентите трябва да представят доказателство за юридическо лице. То ще бъде преценявано на базата на извлечение от търговския регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Когато един икономически оператор разчита на възможностите на други субекти по отношение на критериите, имащи отношение към финансовия капацитет, сметната палта изисква икономическият оператор и другите въпросни субекти да бъдат солидарно отговорни за изпълнението на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Технически и професионални възможности

Оферентите трябва да демонстрират, че те имат достатъчни технически и професионални възможности за изпълнение на договора в съответствие с договорните условия, като се вземат предвид стойността и мащаба на концесията.

Доказателствата за технически и професионални възможности ще се установяват на базата на следните документи:

— списък със сравнима(и) поръчка(и): оферентът трябва да покаже, че от минимум 12 месеца държи депо за химическо чистене и/или пералня или реклама на химическо чистене и/или пералня,

— доказателство, че сградата е одобрена от инспекцията по труда (ITM) на Люксембург с commodo-incommodo процедура съгласно закона от 10.6.1999 г. относно класифицираните сгради или с еквивалентна процедура в държавата, от която е оферентът,

— списък с евентуалните подизпълнители, на които оферентът възнамерява да се опре при изпълнение на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 24/01/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

4 години.

VI.3)Допълнителна информация:

Исканията за допълнителна информация трябва да бъдат изпращани посредством препратката „Изготвяне на въпрос“ в раздел „Въпроси и отговори“ на съответната страница на TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Където е приложимо, допълнителната и гореспоменатата информация ще се публикуват на тази страница. Оферентите се съветват да се регистрират в приложението eTendering, за да получават известия по отношение на поръчката. От 21.12.2018 г. до 4.1.2019 г. няма да бъде отговаряно на никакви искания за допълнителни разяснения. Сметната палата ще бъде затворена от 24.12.2018 г. до 2.1.2019 г. включително.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието за решението за възлагане от оферента, или в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска сметна палата, service des appels d'offres et contrats
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-1615
Държава: Люксембург
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46955
Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/12/2018