Υπηρεσίες - 552113-2018

15/12/2018    S242    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Λειτουργία χώρου στεγνοκαθαριστηρίου και πλυντηρίου

2018/S 242-552113

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46667
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Τηλέφωνο: +352 43981
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46946
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Λειτουργία χώρου στεγνοκαθαριστηρίου και πλυντηρίου

Αριθμός αναφοράς: CPN 668
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
98310000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα το Λουξεμβούργο (Kirchberg) προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη λειτουργία χώρου στεγνοκαθαριστηρίου και πλυντηρίου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με παραχωρησιούχο για τη λειτουργία χώρου στεγνοκαθαριστηρίου και πλυντηρίου, αποκλειστικά στη διάθεση των μελών του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, στο συγκρότημα του κτιρίου K1, που βρίσκεται στην οδό 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Η παρούσα παραχώρηση υπηρεσιών δεν συνεπάγεται την καταβολή αντιτίμου από τον ανάδοχο στον Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο παραχωρησιούχος αμείβεται αποκλειστικά από τους χρήστες της υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγγελιών στην περίπτωση χρήσης του καταλόγου τιμών παρέχονται ενδεικτικά για τη σύγκριση των προσφορών. Δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση σε περίπτωση που οι ζητούμενες ποσότητες από τους χρήστες είναι μικρότερες από τις εκτιμώμενες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση θα συναφθεί για αρχική διάρκεια 1 έτους. Μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς ανά έτος για μέγιστη διάρκεια 4 ετών, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Νομική ικανότητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Θα τεκμηριωθεί με βάση ένα απόσπασμα του εμπορικού μητρώου.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όταν ένας οικονομικός φορέας βασίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων όσον αφορά κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτεί από τον οικονομικό φορέα και τους λοιπούς φορείς να είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία τους επιτρέπει να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβασιακές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και έκταση της παραχώρησης.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:

— κατάλογος συγκρίσιμων συμβάσεων: ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι κατείχε, για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, χώρο στεγνοκαθαριστηρίου και/ή πλυντηρίου ή κατάστημα στεγνοκαθαριστηρίου και/ή πλυντηρίου,

— απόδειξη ότι η εγκατάσταση έχει εγκριθεί από την επιθεώρηση εργασίας (ITM) του Λουξεμβούργου με διαδικασία commodo-inconvenience σύμφωνα με τον νόμο της 10.6.1999 σχετικά με τις ταξινομημένες εγκαταστάσεις ή αντίστοιχη διαδικασία της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος,

— κατάλογος των υπεργολάβων στους οποίους προτίθεται να καταφύγει ο υποψήφιος για την εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.5)Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/01/2019
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 24/01/2019
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

4 έτη.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται μέσω του συνδέσμου «Créer une question» («Δημιουργία ερώτησης») του φύλλου «Questions et réponses» («Ερωτήσεις και Απαντήσεις») της αντίστοιχης σελίδας TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Ενδεχομένως, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα συμπληρωματικά στοιχεία και οι προαναφερθείσες πληροφορίες. Συνιστάται στους υποψήφιους να εγγραφούν στην εφαρμογή eTendering, προκειμένου να λαμβάνουν τις σχετικές με τη σύμβαση ειδοποιήσεις. Δεν θα απαντηθούν αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 4.1.2019. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κλείσει από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Strasbourg
67001
ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης ή μη ανάθεσης στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, service des appels d'offres et contrats
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46955

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/12/2018