Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 552113-2018

15/12/2018    S242

Luxemburg-Luxemburg: Exploitatie van een ruimte voor stomerij- en wasserijdiensten

2018/S 242-552113

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
Telefoon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitatie van een ruimte voor stomerij- en wasserijdiensten

Referentienummer: CPN 668
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De in Luxemburg gevestigde Rekenkamer (Kirchberg) overweegt een dienstenovereenkomst voor de exploitatie van een stomerij- en wasplaats te gunnen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Rekenkamer overweegt de gunning van de overheidsopdracht voor de sluiting van een concessieovereenkomst voor diensten met een concessiehouder voor de exploitatie van een stomerij- en wasplaats, uitsluitend ten behoeve van de personeelsleden van de Europese instellingen, in een lokaal van het K1-gebouw, gelegen op 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Deze concessie voor dienstverlening geeft geen aanleiding tot betaling van een bijdrage aan de Rekenkamer door de concessiehouder. De concessiehouder wordt uitsluitend betaald door de gebruikers van de dienst. In dit verband wordt gesteld dat de veronderstelde hoeveelheden bestellingen in het geval van het gebruik van de prijsopgave louter als indicatie worden gegeven voor de vergelijking van de aanbiedingen. Er kan geen enkele vergoeding geëist worden als de door de gebruikers bestelde hoeveelheden lager zijn dan de geraamde hoeveelheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt gesloten voor een initiële looptijd van 1 jaar. De overeenkomst kan jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot een maximale looptijd van 4 jaar, met inbegrip van de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Juridische situatie

De inschrijvers moeten bewijzen dat ze over rechtspersoonlijkheid beschikken. Dit zal worden beoordeeld op basis van een uittreksel uit het handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Als een ondernemer beroep doet op de capaciteiten van andere entiteiten met betrekking tot de criteria inzake financiële draagkracht, verlangt de Rekenkamer dat de ondernemer en de andere betrokken entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technische bekwaamheid en vakkundigheid

De inschrijvers moeten aantonen dat ze over voldoende technische en professionele bekwaamheid beschikken om de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele bepalingen, rekening houdend met de waarde en omvang van de concessieopdracht.

Het bewijs voor technische en professionele bekwaamheid wordt vastgesteld op basis van de volgende documenten:

— een lijst met (een) vergelijkbare opdracht(en): de inschrijver moet aantonen dat hij sinds minstens 12 maanden eigenaar is van een ruimte of een handelszaak voor stomerij- en/of wasserijdiensten,

— bewijs dat het bedrijf is goedgekeurd door de Luxemburgse arbeidsinspectie (ITM) via een procedure die de voor- en nadelen vaststelt volgens de wet van 10.6.1999 betreffende deze categorie van bedrijven of via een equivalente procedure in het land van herkomst van de inschrijver,

— een lijst met eventuele onderaannemers waarop de inschrijver beroep kan doen voor de uitvoering van de opdracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 24/01/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanvragen voor aanvullende inlichtingen moeten worden ingediend via de link „Een vraag stellen” van het tabblad „Vragen en antwoorden” van de bijbehorende TED-eTenderingpagina (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). In voorkomend geval worden aanvullende inlichtingen en voornoemde informatie op deze website gepubliceerd. Inschrijvers wordt aangeraden zich te registreren op de eTenderingapplicatie zodat ze de kennisgevingen in verband met deze opdracht ontvangen. Van 21.12.2018 tot 4.1.2019 zal geen enkel verzoek om aanvullende inlichtingen worden beantwoord. De Rekenkamer is gesloten van 24 december tot en met 2 januari.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit of het besluit om de opdracht niet te gunnen aan de inschrijver of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, service des appels d'offres et contrats
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018