Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 552113-2018

15/12/2018    S242

Luksemburg-Luksemburg: Obsługa zakładu prania i czyszczenia chemicznego

2018/S 242-552113

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Service des appels d'offres et contrats
Tel.: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa zakładu prania i czyszczenia chemicznego

Numer referencyjny: CPN 668
II.1.2)Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu (Kirchberg) rozważa udzielenie koncesji na usługi w zakresie obsługi zakładu prania i czyszczenia chemicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis zamówienia:

Trybunał Obrachunkowy przewiduje udzielenie zamówienia na zawarcie z koncesjonariuszem umowy koncesyjnej o świadczenie usług w zakresie obsługi zakładu czyszczenia i prania chemicznego, na wyłączność pracowników instytucji europejskich, w budynku K1, mieszczącym się pod adresem 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg.

Niniejsza umowa koncesyjna o świadczenie usług nie stanowi podstawy do uiszczenia opłat przez koncesjonariusza na rzecz Trybunału Obrachunkowego. Koncesjonariusz otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie od użytkowników usługi. Domniemane ilości zamówień w przypadku wykorzystania cennika podane są w celach informacyjnych wyłącznie w celu porównania ofert. Nie ma możliwości ubiegania się o rekompensatę, jeżeli ilości zamówione przez użytkowników będą mniejsze niż ilości zakładane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowę zawiera się początkowo na okres 1 roku. Umowa może zostać automatycznie przedłużona co 1 rok na maksymalny okres 4 lat, łącznie z początkowym okresem obowiązywania umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zdolność prawna

Oferenci muszą przedstawić dowód na posiadanie osobowości prawnej. Będzie on oceniany na podstawie wyciągu z rejestru handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów w odniesieniu do kryteriów dotyczących zdolności finansowej, sąd wymaga, aby wykonawca i owe podmioty solidarnie ponosiły odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kwalifikacje zawodowe i zdolność techniczna

Oferenci muszą wykazać dostateczną zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, mając na uwadze wartość i szacowaną wielkość koncesji.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe oceniane są w oparciu o następujące dokumenty:

— wykaz podobnych zamówień: oferent musi wykazać, że przez co najmniej 12 miesięcy prowadził pralnię chemiczną i/lub zakład czyszczenia chemicznego i/lub zakład prania chemicznego,

— dowód, że zakład został zatwierdzony przez luksemburską Inspekcję Pracy (ITM) w drodze procedury „commodo-incommodo” zgodnie z ustawą z dnia 10.6.1999 r. w sprawie zakładów sklasyfikowanych lub równoważnej procedury w kraju, z którego pochodzi oferent,

— wykaz ewentualnych podwykonawców, z których usług oferent zamierza skorzystać do realizacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 24/01/2019
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

4 lata.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zapytania o dodatkowe informacje należy przesyłać za pomocą łącza „Utwórz pytanie” w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na odpowiedniej stronie platformy TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). W stosownym przypadku informacje dodatkowe i wspomniane wyżej zostaną opublikowane w tej witrynie. Zaleca się oferentom zarejestrowanie się w aplikacji eTendering w celu otrzymywania powiadomień dotyczących zamówienia. W okresie od 21.12.2018 do 4.1.2019 r. nie będą udzielane odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Trybunał Obrachunkowy będzie zamknięty od 24 grudnia do 2 stycznia włącznie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od powiadomienia oferenta o decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy, service des appels d'offres et contrats
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Adres internetowy: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018