Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 552113-2018

15/12/2018    S242

Luxembursko-Luxemburg: Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

2018/S 242-552113

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
Telefón: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Referenčné číslo: CPN 668
II.1.2)Hlavný kód CPV
98310000 Pranie a chemické čistenie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Dvor audítorov so sídlom v Luxemburgu (Kirchberg) má v úmysle uzatvoriť koncesnú zmluvu na služby, ktorej predmetom bude prevádzkovanie práčovne a čistiarne.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Dvor audítorov plánuje verejné obstarávanie s cieľom uzatvoriť s koncesionárom koncesnú zmluvu na služby, ktorá sa bude týkať prevádzkovania čistiarne a práčovne výlučne pre zamestnancov európskych inštitúcií, a to v budove K1 na adrese: sis 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Táto koncesia na poskytovanie služieb nie je podmienená zaplatením poplatku zo strany koncesionára v prospech Dvora audítorov. Koncesionár je odmeňovaný výlučne z prostriedkov používateľov služby. V tejto súvislosti sa uvádza, že predpokladané množstvo objednávok (za predpokladu, že sa bude používať cenník) je uvedené len orientačne na účely porovnania ponúk. V prípade, že používateľmi objednané množstvo bude menšie ako predpokladané množstvo, nie je možné požadovať náhradu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa uzavrie na počiatočné obdobie 1 roka. Môže sa obnoviť tichou dohodou každý rok na maximálne obdobie 4 rokov vrátane pôvodného trvania zmluvy.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Právna spôsobilosť

Uchádzači musia predložiť dôkaz o svojej právnej subjektivite. Bude sa posudzovať na základe výpisu z obchodného registra.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

V prípade, že sa hospodársky subjekt spolieha na kapacity iných subjektov v súvislosti s kritériami finančnej spôsobilosti, Dvor audítorov vyžaduje, aby hospodársky subjekt a ostatné subjekty boli spoločne a nerozdielne zodpovedné za vykonanie zákazky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Technická a odborná spôsobilosť

Uchádzači musia preukázať, že majú dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť na vykonanie zákazky v súlade so zmluvnými ustanoveniami, čo sa týka hodnoty a rozsahu koncesie.

Dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti sa stanoví na základe týchto dokumentov:

— zoznam porovnateľných zákaziek: uchádzač musí preukázať, že aspoň 12 mesiacov prevádzkuje čistiareň a/alebo práčovňu alebo zariadenie na čistenie a/alebo pranie bielizne,

— dôkaz, že zariadenie bolo schválené luxemburskou inšpekciou práce (Inspection du travail et des mines – ITM) postupom „commodo-incommodo“ (postup, na základe ktorého sa určia silné a slabé stránky projektu) podľa zákona z 10.6.1999, ktorý sa týka klasifikovaných zariadení alebo rovnocenným postupom krajiny, z ktorej uchádzač pochádza,

— zoznam všetkých subdodávateľov, ktorých uchádzač zamýšľa využiť na vykonanie zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/01/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 24/01/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

4 roky.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Žiadosti o dodatočné informácie sa musia zasielať prostredníctvom odkazu „Create a question“ (Vytvoriť otázku) v záložke „Questions and Answers“ (Otázky a odpovede) na príslušnej webovej stránke pre obstarávanie TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Dodatočné informácie a vyššie uvedené informácie budú v prípade potreby zverejnené na tejto stránke. Uchádzačom sa odporúča, aby sa zaregistrovali v aplikácii eTendering, aby tak mohli dostávať oznámenia týkajúce sa tejto zákazky. Na žiadosti o doplňujúce informácie nebudú poskytnuté odpovede v období od 21.12. do 4.1.2019. Dvor audítorov bude zatvorený od 24.12. do 2.1. (vrátane).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia uchádzača o rozhodnutí o pridelení zákazky alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, service des appels d'offres et contrats
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/12/2018