С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 552117-2018

15/12/2018    S242

Бeлгия-Брюксел: Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници

2018/S 242-552117

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy
Пощенски адрес: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници

Референтен номер: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Основен CPV код
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Чрез проучването ще трябва да се оценят икономическото, социалното и екологичното въздействие на предлаганата дефиниция за охлаждане с възобновяема енергия и методологиите за изчисляване на количествата възобновяема енергия и дяловете от охлаждане. В този контекст, ще трябва специално да се анализират въздействието на базовото равнище на дяловете на възобновяемата енергия през 2020 г.; очакваният принос към целта на ЕС за 2030 г. по отношение на възобновяемата енергия и приносът към националните дялове на възобновяемата енергия съгласно новия регламент на ЕС за управление и преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Задачите ще се извършват в помещения на изпълнителя. Срещите между изпълнителя и Комисията обаче ще се провеждат в помещенията на Комисията в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на проучването ще бъде да се:

— разгледат технологиите за охлаждане и тенденции за тяхното технологично развитие;

— установи текущото търсене на охлаждане и как то ще се развие до 2030 г. и след това поне до 2050 г.;

— разгледат и представят възможни технологии за охлаждане с възобновяема енергия и тенденциите за тяхното технологично развитие;

— прегледа подробно до каква степен термопомпите и централната мрежа за оглаждане могат да осигурят охлаждане с възобновяема енергия;

— изготвят варианти за дефиниране на понятието „охлаждане с възобновяема енергия“, което да е съвместимо с преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници, и варианти за възможните методологии за изчисляване на дяловете на възобновяемата енергия;

— оценят икономическото, социалното и екологично въздействие, разходите и ползите от възможните дефиниции за охлаждане с възобновяема енергия и свързаните методологии за изчисляване и изготвяне на статистически доклади на базата на количествен и качествен анализ;

— предостави обоснована препоръка за избор на подходяща дефиниция за охлаждане с възобновяема енергия и методологии за изчисление въз основа на техническа пригодност, правните изисквания съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, количественото и качествено сравнение на въздействията, разходите и ползите от вариантите;

— предоставят уравненията за изчисляване за препоръчваните методологии;

— предоставят препоръки по отношение на това как да се използват статистически доклади за охлаждане с възобновяема енергия, като се вземе предвид статистическата рамка на ЕС за енергетиката;

— осигури съгласуваност с Директивата относно енергийните характеристики на сградите, рамката на ЕС за екопроектиране и Регламента относно флуорсъдържащте парникови газове и да се предостави анализ на връзката с тези актове;

— помогне изпълнението на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници, в частност по отношение на постигането на целта на ЕС за 2030 г. (член 3), изчисляването на дяловете на възобновяемата енергия (член 7), разпоредбите, свързани с отоплението и охлаждането (член 23) и централната мрежа за отопление и охлаждане (член 24).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Работна програма „Хоризонт 2020“ за 2018—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/02/2019
Местно време: 10:00
Място:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите могат да присъстват на срещата, но да бъдат представлявани от не повече от 1 лице. В началото на заседанието по отваряне председателят ще посочи името на оферентите и решението, относно приемливостта на всяка получена оферта. Цените, посочени в офертите, няма да бъдат съобщени.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 3881-72313
Факс: +33 3881-79062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от писмото за уведомяване относно резултата на офертата, или ако това не е направено, от датата на която ищецът е бил информиран за това. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Nidergerünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2018