Usługi - 552120-2018

15/12/2018    S242

Włochy-Ispra: Pielęgnacja terenów zielonych i działalność powiązana w placówce JRC w Isprze

2018/S 242-552120

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 221-504905)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Tatjana Tavcar
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pielęgnacja terenów zielonych i działalność powiązana w placówce JRC w Isprze

Numer referencyjny: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa obejmuje wszelkie działania związane z terenami zielonymi, drzewami i innymi obszarami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie terenów zielonych w placówce JRC w Isprze, których obszar wynosi ponad 100 akrów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 221-504905

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: