29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 552181-2023

13/09/2023    S176

Polska-Legnica: Materiały medyczne

2023/S 176-552181

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres pocztowy: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kunigielis
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Tel.: +48 767211125
Faks: +48 767211110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.legnica.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABIEGÓW HEMODYNAMICZYCH

Numer referencyjny: WSZL/FZ-65/23
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14 - PA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – Cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - Cewników do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej,, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy znajdujący się w Rozdziale XX SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień objętych przedmiotem zamówienia, w przypadkach wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych powodujących zwiększone zużycie przedmiotu zamówienia, w maksymalnych liczbach określonych w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

2) Minimalną liczbą badań, które zrealizuje Zamawiający będą badania określone w poszczególnych pozycjach w kolumnach D poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Cewniki ultrasonograficzne i cewniki do pomiarów FFR wraz z użyczeniem aparatów do IVUS i FFR

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - Cewników i ultrasonograficznych i cewniki do pomiarów FFR wraz z użyczeniem aparatów do IVUS i FFR -przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej,, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy znajdujący się w Rozdziale XX SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień objętych przedmiotem zamówienia, w przypadkach wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych powodujących zwiększone zużycie przedmiotu zamówienia, w maksymalnych liczbach określonych w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

2) Minimalną liczbą badań, które zrealizuje Zamawiający będą badania określone w poszczególnych pozycjach w kolumnach D poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Pompy wspomagające krążenie wraz z najmem dwóch aparatów- jednostek sterujący – kompatybilnych z oferowanymi pompami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14 - PA01
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - Pomp wspomagających krążenie wraz z najmem dwóch aparatów- jednostek sterujący – kompatybilnych z oferowanymi pompami -przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej,, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy znajdujący się w Rozdziale XX SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień objętych przedmiotem zamówienia, w przypadkach wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych powodujących zwiększone zużycie przedmiotu zamówienia, w maksymalnych liczbach określonych w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

2) Minimalną liczbą badań, które zrealizuje Zamawiający będą badania określone w poszczególnych pozycjach w kolumnach D poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 -Akcesoria do wykonywania koronarografii i zabiegów PCI zmian zwapniałych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych -Akcesoriów do wykonywania koronarografii i zabiegów PCI zmian zwapniałych -przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej,, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy znajdujący się w Rozdziale XX SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień objętych przedmiotem zamówienia, w przypadkach wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych powodujących zwiększone zużycie przedmiotu zamówienia, w maksymalnych liczbach określonych w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

2) Minimalną liczbą badań, które zrealizuje Zamawiający będą badania określone w poszczególnych pozycjach w kolumnach D poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 - Stenty DES

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne - LA14
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - Stentów DES -przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej,, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy znajdujący się w Rozdziale XX SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień objętych przedmiotem zamówienia, w przypadkach wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych powodujących zwiększone zużycie przedmiotu zamówienia, w maksymalnych liczbach określonych w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

2) Minimalną liczbą badań, które zrealizuje Zamawiający będą badania określone w poszczególnych pozycjach w kolumnach D poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ,

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w poszczególnych pozycjach w kolumnach E poszczególnych Części w Załączniku A do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XX SWZ. Zamawiający po zawarciu umowy w zakresie każdej z Części zamówienia będzie wymagał zabezpieczenia w przedmiot umowy poprzez złożenie depozytu asortymentu umownego na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umownych.

Przedmiotowy Rozdział zawiera także dopuszczalne zmiany umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 138. ust. 2 pkt 2) uPzp tj. ze względu na fakt, iż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione - wyznacza w niniejszym postępowaniu skrócony (nie krótszy niż 15 dniowy) termin składania ofert. Uzasadnienie faktyczne: zawarcie umowy i realizacja dostaw sprzętu medycznego jest niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki, której otwarcie przewidziano na 01.10.2023r., a przeprowadzenie postepowania w terminach, o których mowa w art. 138 ust. 1, nie zapewni zaspokojenia potrzeb Pracowni w terminie jej uruchomienia.

W związku z tym, przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu specyficznego, o parametrach szczegółowo opisanych, składaniem ofert zainteresowani są Wykonawcy działający w wyspecjalizowanej branży i jako profesjonalne podmioty są w stanie przygotować i złożyć oferty w postępowaniu z terminem składania ofert nie krótszym niż 15-dniowym.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy wobec których:

1) nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1 uPzp,

2) nie zachodzą przesłanki wykluczenia związane z zakazem udzielenia lub dalszego wykonywania zamówienia w związku z okolicznościami określonymi w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014,

3) nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

--

2.W celu przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru Formularza ofertowego oraz wzoru Formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę złożyć należy za pośrednictwem platformazakupowa.pl

---

3. Do oferty składanej należy dołączyć:

1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp – (JEDZ),

2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie związanym z art.5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 oraz z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych

24/07

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2023