Tarned - 552390-2022

10/10/2022    S195

Nederland-Breda: Verkeerslichten

2022/S 195-552390

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Breda
Nationaal identificatienummer: 20169706
Postadres: Claudius Prinsenlaan 10
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4811DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Gwendolyn Postma
E-mail: ga.postma@breda.nl
Telefoon: +31 765294684
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.breda.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206462
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206462
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Programmeerwerk verkeerslichten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996100 Verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van programmeerwerk en software voor verkeerslichten. De opdracht is als volgt verdeeld: planbare werkzaamheden en incidentele werkzaamheden.

Het doel van deze aanbesteding is om voor de levering van deze diensten per perceel een raamovereenkomst te sluiten met een looptijd van drie (3) jaar met als ingangsdatum 1 januari 2023.

De raamovereenkomst wordt aangegaan met twee (2) opdrachtnemers. 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316212 Installeren van verkeerslichten
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft samengevat betrekking op programmeerwerkzaamheden t.b.v. verkeersregelprogramma's verkeerslichten. Deze werkzaamheden omvatten:

Het maken van functionele specificaties voor nieuwe of te wijzigen verkeerslichtenregelingen;

Op aanvraag een actueel Cocon-bestand maken.

Het programmeren van regelingen in CCOL.

Het berekenen van intergroentijden.

Op uitvraag de regeling op straat inregelen.

Op uitvraag de regeling inregelen middels Vlog bestanden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 220000
Prijs - Weging: n.v.t.
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever heeft eenzijdig het recht twee (2) maal met twee (2) jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/10/2022