С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 552431-2023

13/09/2023    S176

България-Варна: Подправки

2023/S 176-552431

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВАРНА
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №.43
Град: гр.Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Станимира Колева
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820839
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/317584
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/317584
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на подправки - пресни и изсушени за социалните услуги в общността/специализираните институции към Община Варна”

II.1.2)Основен CPV код
15872200 Подправки
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на подправки - пресни и изсушени за социалните услуги в общността/специализираните институции към Община Варна.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 290 849.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

Франко складовете на социалните услуги в общността/специализираните институции. В техническите спецификации са посочени точните адреси и часове на доставка на хранителните продукти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на подправки - пресни и изсушени за социалните услуги в общността/специализираните институции към Община Варна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 290 849.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците оферират „Процент отстъпка от базовата цена на САПИ“. Предложената отстъпка от базовата цена на САПИ следва да не надвишава 10 процента. Предложението на участника следва да бъде положително число или нула, с не повече от два знака след десетичната запетая или нула. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да разполага с регистриран обект по чл.12 от Закона за храните (отм.) и/или по чл.26, ал.1 от действащия Закон за храните за съответните групи храни съгласно предмета на поръчката, а чуждестранните лица следва да имат аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът декларира в част ІV., буква „А“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), а за чуждестранни лица – аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, включително при сключване на Рамковото споразумение.

*Чуждестранните лица следва да представят Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните преди сключване на договор за обществена поръчка по реда на чл. 82 от ЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването се доказва от всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по предмета на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.

** Под доставки „идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от съответната група храни, съгласно Закона за храните. Обемът на извършените доставки се счита за идентичен или сходен, в случай че е минимум в количества, както следва: Наименование-Сходен предмет, група храни, съгласно §1 т. 12 от ДР на Закона за храните-Сходен обем,минимални стойности за 1 годинa: Подправки "о" 4 188 кг.

Участникът следва да декларира в част ІV, буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.112 от ЗОП се представя: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да има на разположение минимум 1 брой транспортно средство за превоз на храните.

Участникът следва да декларира в част ІV, буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП се представя: Списък на транспортни средства, с които разполага участникът.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.

** Под доставки „идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от съответната група храни, съгласно Закона за храните. Обемът на извършените доставки се счита за идентичен или сходен, в случай че е минимум в количества, както следва: Наименование-Сходен предмет, група храни, съгласно §1 т. 12 от ДР на Закона за храните-Сходен обем,минимални стойности за 1 годинa: Подправки "о" 4 188 кг.

2. Участникът следва да има на разположение минимум 1 брой транспортно средство за превоз на храните.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/10/2023
Местно време: 14:15
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

I.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, и когато в случаите по чл.56, ал.2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, Част III.

II.Специф.нац.основания за изключване, които следва да се декларират в Част III от ЕЕДОП:1.Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217,чл.219-252,чл.254а-255а или чл.256-260 НК;2.Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл.101, ал.11 ЗОП;3.За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ или аналог. задълж., установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен;4.За участникът не следва да e установ. нарушение по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;5.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;6.Участникът следва да отговоря на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС от участник/подизпълнител, като: -не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;- не е контролиран от дружество с регистр. в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че за участника не се прилагат Специф. нац. основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.

III.Възложит.отстранява от участие в поръчката участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията или който е представил оферта, която не отговаря на предв. обявените условия за изпълнение на поръчката, или не отговаря на правилата и изискв. свързани с опазване на окол.среда,соц. и трудово право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар.екологично, соц. и трудово право,или не е представил в срок обосновка по чл.72,ал.1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал. 3-5 от ЗОП, или който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност,както и участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП. Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

IV.Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от формите съгласно чл.111,ал.5 от ЗОП. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на ОП„ИП”–Община Варна в „ЦКБ"АД-гр.Варна.Гаранц. за изпълнението на договора се освобождава в съответствие с условията на проекто-д-ра. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджета на Община Варна или второстепенните разпоредители с бюджет за съоветната година.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/09/2023