Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 552675-2023

13/09/2023    S176

Frankrijk-Bruz: Reisbureaudiensten en dergelijke

2023/S 176-552675

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CMAR BRETAGNE
Postadres: Contour A de St Exupéry - Campus de Ker Lann
Plaats: BRUZ
NUTS-code: FRH0 Bretagne
Postcode: 35172
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Fabienne CURY
E-mail: fabienne.cury@cma-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cma-bretagne.fr
Adres van het kopersprofiel: https://cmar-bretagne.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'agence de voyages pour les services de la CMA Bretagne

Referentienummer: 2023-11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'agence de voyages pour les services de la CMA Bretagne, réservation de billetterie train, avion et hôtel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 680 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH0 Bretagne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'agence de voyages pour les services de la CMA Bretagne, réservation de billetterie train, avion et hôtel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 084-253029
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2023-11
Benaming:

Prestations d'agence de voyages pour les services de la CMA Bretagne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/08/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AILLEURS BUSINESS
Postadres: 24 Av René Cassin
Plaats: LYON
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 000.00 EUR / Hoogste offerte: 200 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché a été signé le 21/07/2023, il est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de notification. Il pourra être reconduit tacitement 3 fois une année.

Le contrat peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi, au service commande publique de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne – 10 Bd des Iles – CS 82311 – 56008 VANNES CEDEX, du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00. Un rendez-vous devra être pris au préalable par mail fabienne.cury@cma-bretagne.fr ou par téléphone au +33 297639509

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Postadres: Hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte
Plaats: RENNES
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: DIRRECTE Pays de Loire
Postadres: 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
E-mail: paysdl.ccirca@dirrecte.gouv.fr
Internetadres: https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2023