Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 552782-2023

13/09/2023    S176

Česko-Zlín: Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR)

2023/S 176-552782

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Národní identifikační číslo: 27661989
Poštovní adresa: Havlíčkovo nábřeží 600/
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Kontaktní osoba: MCI SERVIS s.r.o.
E-mail: mciservis@mciservis.eu
Tel.: +420 739301356
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kntb.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: MCI SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27718158
Poštovní adresa: Pod Vodojemem 2607/
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jana Schäferová
E-mail: mciservis@mciservis.eu
Tel.: +420 739301356
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mciservis.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Multiplexní PCR systém

II.1.2)Hlavní kód CPV
38950000 Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR)
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka multiplexního PCR systému (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s.,, jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 950 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka multiplexního PCR systému (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s.,, jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 950 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 15/12/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016675, název projektu "Rozvoj laboratorních kapacit v Krajské nemocnici T. Bati, a. s."

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je financována z prostředků Evropské unie, název programu "Integrovaný regionální operační program, v rámci prioritní osy 6: REACT-EU, výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb".

Další CPV kód: 51430000-5 Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení

Termín realizace: Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění včetně protokolárního předvedení plně funkčního provozu zařízení včetně doložení všech dokladů dle čl. II Kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a zaškolení techniků a obsluhujícího personálu Kupujícího nejpozději do 15.12.2023,

Předmět veřejné zakázky je financován z prostředků Evropské unie, název projektu „Rozvoj laboratorních kapacit v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016675. Dle podmínek poskytovatele dotace je ukončení projektu stanoveno nejpozději do 31.12.2023.

Po tomto termínu nebude zadavatel oprávněn financovat veřejnou zakázku z předmětného projektu. Vzhledem k této skutečnosti bude nesplnění termínu dodání do 15.12.2023 způsobené okolnostmi na straně dodavatele považováno za podstatné porušení kupní smlouvy, které zakládá právo zadavatele odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona.

Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,.

- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění podnikat předloží:

Živnostenské oprávnění pro předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadováno.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Není požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/10/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/10/2023
Místní čas: 10:05

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Upřesnění zadávací lhůty: Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/09/2023