TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 552808-2018

15/12/2018    S242

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2018/S 242-552808

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Wilma de Bruin
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Inhuur van externen (verwachte einddatum: 14-1-2019)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ROC Midden Nederland zoekt voor de komende jaren betrouwbare leveranciers die de inhuur van alle tijdelijke externe medewerkers voor ROC MN verzorgen. Doelmatigheid, ontzorging van de inhurend managers, transparantie, kostenbeheersing/reductie en rechtmatigheid/compliancy staan voorop. ROC Midden Nederland zoekt hiervoor partners met veel marktkennis en een breed netwerk om alle inhuurvraagstukken goed in te kunnen vullen, ook met krapte in de arbeidsmarkt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van onderwijzend personeel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inhuur van onderwijzend personeel betreft de tijdelijke inzet van (bevoegde) docenten voor de generieke vakken en van vakdocenten en -instructeurs met specifieke vak- en marktkennis.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 70 % daarvan betreft de inhuur van onderwijzend personeel.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van ondersteunend personeel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inzet van tijdelijk ondersteunend personeel laat kenmerken door een grote diversiteit op het gebied van ureninzet, periode en vakgebied, etc.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 20 % daarvan betreft de inhuur van ondersteunend personeel.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van surveillanten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inhuur van surveillanten omvat het werven, instrueren, plannen en inzetten van surveillanten, inclusief het poolbeheer. Aanvulling met dezelfde werkzaamheden voor andere functiegebieden, zoals bijvoorbeeld congierges, is op termijn mogelijk.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 10 % daarvan betreft de inhuur van surveillanten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018