Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 552822-2020

18/11/2020    S225

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2020/S 225-552822

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Svirčević
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391818
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0041304
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo

Referentni broj: E-VV-10/2020/R2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo, sukladno tehničkim specifikacijama, količinama i ostalim traženim uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi, Tehničkim specifikacijama i Troškovnicima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Računala i računalna oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja: Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Računala i računalna oprema: stolna računala, monitori sa ugrađenom priključnom stanicom i prijenosna računala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke (R) / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sufinanciranje računalne opreme za rad Samostalne službe–Posredničkog tijela, za obavljanje poslova posredničkog tijela za projekte i programe za koje je ovlašteno.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Multifunkcijski uređaji i printeri

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište Naručitelja: Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Multifunkcijski uređaji i printeri: Višenamjenski ispisni uređaji tip 1, tip 2 i tip 3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke (R) / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 45
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sufinanciranje računalne opreme za rad Samostalne službe-Posredničkog tijela, za obavljanje poslova posredničkog tijela za projekte i programe za koje je ovlašteno.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac: (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte iz ponude

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje ispunjava kriterije iz točke 3.2.1.:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

22.12. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ovlaštenje za instalaciju robe koja je predmet nabave u grupi 2

Ponuditelj koji će ponuditi višenamjenske ispisne uređaje iz grupe 2 predmeta nabave mora biti ovlašten (licenciran od strane proizvođača) za instalaciju ponuđene opreme - višenamjenskih ispisnih uređaja.

Budući da je u postojeći sustav Fonda implementiran UniFlow server, koji služi za nadzor print servisa te omogućava dodatne servise kao što je sigurnosni ispis, ponuditelj mora posjedovati tehnička znanja kako bi mogao izvršiti instalaciju višenamjenskih ispisnih uređaja i njihovo spajanje na postojeći sustav Uniflow i Print Management.

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi za grupu 2 predmeta nabave, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za grupu 2, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi:

— dokaz (potvrdu, rješenje ili licencu) proizvođača opreme ili ovlaštenog predstavnika proizvođača opreme za Republiku Hrvatsku iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten za servisiranje i održavanje, a time i instalaciju ponuđenih uređaja i programskog rješenja uniFLOW.

Ukoliko ponuditelj, koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za grupu 2 predmeta nabave, ne ispuni posebni uvjet za izvršenje ugovora naveden u ovoj točki Dokumentacije o nabavi, odnosno ukoliko u ostavljenom roku ne dostavi traženi dokaz, smatrati će se da je ponuditelj odustao od svoje ponude te naručitelj zadržava pravo, sukladno točki 12.1 Dokumentacije o nabavi i članku 214. stavku 1. ZJN-a 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, a postupak javne nabave nastaviti sukladno odredbama članka 307. stavka 7. ZJN-a 2016.

Dostava, instalacija i testiranje uređaja sastavni su dio ponude i ne naplaćuje se zasebno, sukladno navedenom u točki 5.8. ove Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja:Radnička cesta 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/11/2020