Diensten - 552823-2018

15/12/2018    S242

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Toegangscontrolesysteem

2018/S 242-552823

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Regend Group (Regenda Homes)
Postadres: Commutation Plaza, 1 Commutation Row
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Postcode: L3 8QF
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Patricia Conway
E-mail: pconway@inprovagroup.com
Telefoon: +44 1925282360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regenda.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA25767
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mytenders.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.mytenders.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicing, Maintenance and Repairs of Access Control Systems

Referentienummer: 10008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100 Toegangscontrolesysteem
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Regenda Group wish to appoint an experienced service provider to undertake the servicing, maintenance and repairs to access control systems including door entry systems, access control, warden call systems and auto security gates/doors/barriers and repair of CCTV systems. Services are required at approximately 315 properties owned/managed by the Regenda Group.

It is intended that the contract will run for an initial term of three years, extendable for a further term of 2 years via annual extensions.

Regenda will utilise JCT Measured Term Contract 2016 with amendments. The estimated contract value is c. 300 000 GBP per annum.

Should you wish to express interest in this opportunity please visit MyTenders — www.mytenders.co.uk and search for opportunity — The Regenda Group — Servicing, Maintenance and Repairs of Access Control Systems.

Procurement for Housing have been appointed by The Regenda Group to facilitate this tendering exercise.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
42961100 Toegangscontrolesysteem
32360000 Intercomuitrusting
44221310 Toegangshekken
34928300 Middenbermbeveiliging
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
44521120 Elektronisch veiligheidsslot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Regenda Group wish to appoint an experienced service provider to undertake the servicing, maintenance and repairs to access control systems including door entry systems, access control, warden call systems and auto security gates/doors/barriers and repair of CCTV systems. Services are required at approximately 315 properties owned/managed by the Regenda Group.

Full details related to the service required is detailed in the tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is intended that the contract will run for an initial term of three years, extendable for a further term of 2 years via annual extensions. Any extension will be at the discretion of The Regenda Group and subject to satisfactory performance.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As detailed in the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As detailed in the tender documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Electronic opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Regenda is a great quality, forward thinking housing business, building, managing and maintaining the homes people need. The Regenda Group is made up of Regenda Homes and its wholly-owned subsidiaries M&Y Maintenance and Construction, Redwing Living (private rented properties, leasehold and apartment block management and shared ownership and sales), McDonald Property Rentals in Lancashire, which is a subsidiary of Redwing Living, Petrus Community, Alder Training Ltd, Positive Footprints and Centre 56. The resulting contract can be utilised by each part of the Group and also any future subsidiaries of the Group.

The values below are the operating principles that guide Regenda’s conduct and relationship with customers, partners and stakeholders:

— customer focus,

— high performance,

— efficiency and value for money,

— teamwork,

— ambition and dynamism,

— openness and honesty.

Regenda employs around 500 people, has assets of over 489 000 000 GBP and a turnover of 62 000 000 GBP. They have built around 500 properties over the last three years and supported 140 people back into employment or training. Regenda also established 12 new business start-ups in partnership with other organisations and got over 300 independent living residents online. The Regenda Limited board has three sub-committees covering risk and audit, nominations and remuneration and housing services.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders Web Site at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=214232.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(MT Ref:214232).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Postadres: Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Regenda Group will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into. The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 no 102)provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales, and Northern Ireland).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2018