Diensten - 552823-2018

15/12/2018    S242

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Toegangscontrolesysteem

2018/S 242-552823

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Regend Group (Regenda Homes)
Postadres: Commutation Plaza, 1 Commutation Row
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Postcode: L3 8QF
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Patricia Conway
E-mail: pconway@inprovagroup.com
Telefoon: +44 1925282360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regenda.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA25767
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicing, Maintenance and Repairs of Access Control Systems

Referentienummer: 10008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100 Toegangscontrolesysteem
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
42961100 Toegangscontrolesysteem
32360000 Intercomuitrusting
44221310 Toegangshekken
34928300 Middenbermbeveiliging
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
44521120 Elektronisch veiligheidsslot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is intended that the contract will run for an initial term of three years, extendable for a further term of 2 years via annual extensions. Any extension will be at the discretion of The Regenda Group and subject to satisfactory performance.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2018