Dostawy - 552893-2021

29/10/2021    S211

Hiszpania-Íllora: Materiały budowlane

2021/S 211-552893

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Alcaldía del Ayuntamiento de Illora
Krajowy numer identyfikacyjny: P1810400J
Adres pocztowy: Plaza del Arco, s/n
Miejscowość: Illora
Kod NUTS: ES614 Granada
Kod pocztowy: 18260
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Alcaldía del Ayuntamiento de Illora
E-mail: contratacion@ayuntamientodeillora.com
Tel.: +34 958433926
Faks: +34 958433006
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.illora.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pP65f6ryBKoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contratación mixta de suministros y servicios necesarios para las obras PFEA de Íllora y anejos (PFEA 2021/2022, Obras en Íllora y anejos).

Numer referencyjny: G-2558/2021
II.1.2)Główny kod CPV
44111000 Materiały budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03110000 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
09310000 Elektryczność
14211000 Piasek
14212410 Warstwa uprawna gleby
31214500 Elektryczne tablice rozdzielcze
31681200 Pompy elektryczne
34928471 Tworzywa sygnalizacyjne
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
43210000 Maszyny do usuwania gleby
43262000 Czerparki
44113620 Asfalt
44115210 Tworzywa hydrauliczne
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44163100 Rury
44212225 Słupy
44221000 Okna, drzwi i podobne elementy
44313100 Siatka druciana ogrodzeniowa
44512000 Różne narzędzia ręczne
44521100 Zamki
44618500 Kadzie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES614 Granada