Roba - 552969-2022

10/10/2022    S195

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2022/S 195-552969

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 169-476465)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Pakšec
E-pošta: ivana.paksec@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368839
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije

Referentni broj: 1.1.2.A.28
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/10/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 169-476465

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: III.1.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Umjesto:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Glasi:

Dokaz da je gospodarski subjekt upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: