Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 552969-2022

10/10/2022    S195

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2022/S 195-552969

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 169-476465)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Pakšec
E-pošta: ivana.paksec@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368839
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije

Referentni broj: 1.1.2.A.28
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/10/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 169-476465

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: III.1.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Umjesto:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Glasi:

Dokaz da je gospodarski subjekt upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/10/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: