Tjenesteydelser - 553002-2019

Submission deadline has been amended by:  585408-2019
22/11/2019    S226

Danmark-København: Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS) — Copernicus-Landportalen

2019/S 226-553002

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5662
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5662
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS) — Copernicus-Landportalen

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/19/016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er udførelse af følgende 2 opgaver:

— design, udvikling, deployering og bemanding af Copernicus-Landportalen,

— levering af rådgivningstjenester vedrørende drift og vedligeholdelse samt indholds- og dataforvaltning, brugersupport og yderligere begrænset udvikling af Copernicus-Landportalen.

Copernicus-Landportalen skal fokusere på levering af et enkelt kontaktpunkt til data og tjenester for det stigende antal serviceprogrammer med datainteraktioner i CLMS' samlede portefølje. Der er derfor behov for behandling af en ny række krav, dvs. dataopdagelse, -visualisering, -interaktion og -levering. Foruden datarelaterede funktioner skal portalen ligeledes være en effektiv kommunikationsplatform for CLMS samt de data og tjenester, som den leverer, hvilket skal bidrage til at sigte på et bredt spektrum af brugere og interessenter fra både den private og offentlige sektor, med henblik på sikring af en bredviftet udnyttelse af CLMS.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48220000 Programpakke til internet og intranet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Primært i kontrahentens lokaler (eksternt) og med en kombination af interne/eksterne tjenester (i Agenturets lokaler) afhængende af de foreliggende opgaver (se afsnit 1.3 og 1.5 i udbudsspecifikationerne).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den driftsmæssige vedligeholdelse af Copernicus-Landportalen er en af opgaverne i uddelegeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og EEA om gennemførelse af CLMS og in situ-komponenten.

Rammetjenesteydelseskontrakten omfatter 2 sæt hovedopgaver, nemlig:

1) Design, udvikling, deployering og bemanding af Copernicus-Landportalen; og

2) Levering af rådgivningstjenester vedrørende drift og vedligeholdelse samt indholdsforvaltning, brugersupport og yderligere begrænset udvikling af Copernicus-Landportalen. Opgaverne og de vigtigste krav beskrives yderligere i afsnit 1.3 i udbudsspecifikationerne.

Den fremtidige kontrahent har ansvaret for den tekniske ledelse af projektet. EEA vil afsætte en kontaktperson med ansvar for projektet, opfølgning af udførelse af de specifikke kontrakter, der skal indgås under rammetjenesteydelseskontrakten i henhold til budgettet og tidsplanen, og som skal indtræde som kontakt mellem kontrahentens tekniske team og EEA's IT-gruppe med henblik på koordinering af testopsætning og produktionssteder, deployering og vedligeholdelse af portalen samt adgang til og brug af fælles EEA IKT-værktøjer, af interesse for eller som integreret del af Copernicus-Landportalen. Der vil for hver specifik kontrakt skulle fremvises en detaljeret projektledelsesplan efter modellen, der vedlægges anmodningen om tjenesteydelser for den specifikke kontrakt. Desuden vil der hver måned blive afkrævet korte statusrapporter om tjenesteydelsernes fremskridt efter modellen, der vedlægges anmodningen om tjenesteydelser.

De specifikke kontrakter, der vil blive indgået under rammetjenesteydelseskontrakten, skal specificere opgaverne, der skal udføres, de forventede leverancer og den anslåede tidsplan. Det er planlagt at oprette en specifik kontrakt for systemarkitektur og brugergrænsefladedesign samt mindst 2 kontrakter vedrørende udvikling, implementering, indledende bemanding, godkendelsesprøvning og uddannelse, i henhold til afsnit 1.3.1 i udbudsspecifikationerne. EEA sigter mod at få den ny Copernicus-Landportal på plads inden for 12 måneder fra underskrivelsen af den første specifikke kontrakt. Efter færdiggørelsen af Copernicus-Landportalen vil der blive iværksat specifikke kontrakter, hver af en maksimal varighed på 18 måneder, med henblik på udførelse af opgaverne beskrevet i afsnit 1.3.2 i udbudsspecifikationerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den indledende varighed af rammetjenesteydelseskontrakten vil være 24 måneder fra datoen for underskrivelse af begge kontraherende parter, med mulighed for 2 fornyelser på 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen og anmodes om at informere EEA's indkøbstjeneste herom i forvejen og senest 17.12.2019 (16:00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I de 3 år efter kontraktens ikrafttrædelse forbeholder EEA sig retten til at udøve muligheden for anvendelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvad angår ny tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt (e) i det andet delafsnit af punkt 11.1 i bilag I til finansforordningen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019