Usługi - 553003-2019

22/11/2019    S226

Niderlandy-Amsterdam: Usługi sprzątania i gospodarowania odpadami oraz usługi powiązane

2019/S 226-553003

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ema.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania i gospodarowania odpadami oraz usługi powiązane

Numer referencyjny: EMA/2019/05/DED
II.1.2)Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie codziennych usług sprzątania biur, zarządzania odpadami i innych powiązanych usług, takich jak doraźne sprzątanie i zwalczanie szkodników.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 700 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90919200 Usługi sprzątania biur
90922000 Usługi zwalczania szkodników
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Europejska Agencja Leków, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NIDERLANDY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie codziennych usług sprzątania biur, zarządzania odpadami i innych powiązanych usług, takich jak doraźne sprzątanie i zwalczanie szkodników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wdrożenie i plan zakończenia zamówienia / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: ogólne zarządzanie umową i wydajność / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: koncepcja regularnych i doraźnych usług sprzątania / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: koncepcja zarządzania odpadami (z wyłączeniem odpadów o poufnym charakterze) / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: koncepcja zarządzania odpadami o poufnym charakterze / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: koncepcja dotycząca zwalczania szkodników / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: usługi gruntownego sprzątania / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: zrównoważenie / Waga: 6
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 137-336356
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EMA/2019/05/DED
Nazwa:

Usługi sprzątania i gospodarowania odpadami oraz usługi powiązane

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EW Facility Services B.V.
Krajowy numer identyfikacyjny: 09068023
Miejscowość: Arnhem
Kod NUTS: NL2 OOST-NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 500 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 700 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: info@ema.europa.eu
Tel.: +31 88786000
Adres internetowy: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2019