Usługi - 553009-2019

22/11/2019    S226

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Wsparcie projektu dotyczącego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okręgu Kasarwan

2019/S 226-553009

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 193-467689)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eib.org/en/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie projektu dotyczącego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okręgu Kasarwan

Numer referencyjny: AA-000166
II.1.2)Główny kod CPV
71311300 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Operacja pomocy technicznej obejmie dwa klastry działań:

— klaster 1: wsparcie dla promotora projektu (Rada Rozwoju i Rekonstrukcji) (zakończenie działań związanych z przygotowaniem projektu, zamówienia publiczne i zarządzanie projektem),

— klaster 2: wsparcie dla BMLWE (Bejrut i Mount Lebanon Water Establishment) (tj. stworzenie niezbędnej zdolności do nadzorowania eksploatacji i utrzymania nowo wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu i utworzenie nowego działu ds. gospodarki ściekowej; konkretne wsparcie w wypełnianiu różnych przedsięwzięć w ramach danego projektu, wymaganych w umowie finansowej z EBI itp.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-467689

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 19:00
Powinno być:
Data: 23/12/2019
Czas lokalny: 19:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Termin składania ofert został zmieniony na 23.12.2019 o godzinie 19.00 czasu w Luksemburgu.