Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizi - 553111-2022

10/10/2022    S195

Polska-Dukla: Usługi związane z odpadami

2022/S 195-553111

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dukla
Krajowy numer identyfikacyjny: OI.271.16.2021
Adres pocztowy: ul. Trakt Węgierski 11
Miejscowość: Dukla
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 38-450
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@dukla.pl
Tel.: +48 134329135
Faks: +48 134331011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy: http://bip.dukla.pl//
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.dukla.pl//
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl//
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Dukla

Numer referencyjny: OI.271.15 2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Dukla ( metalu, tworzyw sztucznych, papieru, szkła) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowych na terenie Gminy Dukla

Lp. Rodzaj odpadów Szacunkowa ilość nieruchomości Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy [Mg]

1. niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałych do RCOO Krośnie 4000 – nieruchomości zamieszkałe i wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 1250

2. segregowanych – plastik + papier (zbierane selektywnie) z nieruchomości zamieszkałych do RCOO Krośnie 4000 – nieruchomości zamieszkałe i wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 400 w tym metale i tworzywa sztuczne - 350,

papier - 50

3. segregowanych - szkło (zbierane selektywnie) z nieruchomości zamieszkałych do RCOO Krośnie 4000 – nieruchomości zamieszkałe i wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 210

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dukla

II.2.4)Opis zamówienia:

Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i transportu w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wyniesie około 2023 Mg, z czego:

• 15 01 06 – 360 Mg;

• 15 01 07 – 210 Mg;

• 15 01 01 – 20 Mg;

• 20 03 07– 120 Mg;

• 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 – 8 Mg;

• 16 01 03 – 15 Mg;

• 20 03 01 – 1290 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: sposób wskazania przez Wykonawcę masa odebranych odpadów / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Dukli w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

wg załącznika nr 5 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 09:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

październik 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2022