Fournitures - 553115-2021

29/10/2021    S211

Pologne-Varsovie: Encre pour imprimantes laser/télécopieurs

2021/S 211-553115

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 171-444516)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adresse postale: ul. Rakowiecka 26/30
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-528
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@nfz.gov.pl
Téléphone: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ"

Numéro de référence: BAG-SZP.261.1.27.2021
II.1.2)Code CPV principal
30125110 Encre pour imprimantes laser/télécopieurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”.

2.Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 171-444516

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 03/01/2022
Lire:
Date: 12/02/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: