Tjenesteydelser - 553378-2018

15/12/2018    S242

Danmark-København K: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2018/S 242-553378

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 238-543829)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
CVR-nummer: 55145016
Postadresse: Østre Voldgade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1350
Land: Danmark
E-mail: geus@geus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d3f71ba5-cdf5-4e33-abd2-0fbeeceaca0f/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af pesticidanalyser til varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i projektet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand” udbyder De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en rammeaftale om levering af pesticisanalyser. Rammeaftalen løber i 2 år fra aftalens underskrivelse og antages at have en samlet værdi på 7 000 000 DKK. Projektet har til formål at klarlægge, om en regelret anvendelse af godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer under reelle danske markforhold kan resultere i udvaskning af pesticiderne og/eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 μg/L. Opgaverne i nærværende udbud består i at foretage vandprøveanalyser indhentet fra forsøgsmarker og kortlægge deres indhold af pesticider. Vandprøverne skal afhentes på 5 forsøgsmarker, som er fordelt ud over Danmark.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 238-543829

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved tilbudsafgivelse skal Tilbudsgiver oplyse følgende om teknisk og faglig formåen:

— Referencer,

— Kompetenceprofiler,

— Kvalitetssikringsprocedure.

Nærmere om referencer:

Tilbudsgiver skal vedlægge de (maks. fem (5)) betydeligste referencer på projekter, som Tilbudsgiver har udført, inde for det udbudte område, i de seneste tre (3) år.

Med formuleringen inden for det udbudte område forstås, at referencerne skal dokumentere relevant erfaring med følgende, som kan være fordelt på én eller flere referencer:

Analyser af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i vandprøver fra pore-, dræn- og grundvand. Dader kan være stor forskel på analyse af henholdsvis drikkevand og grundvand/drænvand er det vigtigt, at referencen tydeligt redegør for, at der er tale om grundvand/drænvand – evt. ved angivelse af antal afgrundvand/drænvand prøver, der har været analyseret, angivelse af geografisk lokalitet for drænvand, DGU-nr. for grundvandsboringer, eller lignende prøvehåndtering fra udtagningssted til analyse. Herunder kan beskrives,hvorledes selve prøverne er håndteret (transporttid, maks. opbevaringstemperatur, maks. tid fra udtagning af vandprøve til analyse, etc.).

Metodeudvikling:

Herunder bør det klart fremgå:

(i) hvilke Stoffer Tilbudsgiver i forbindelse med den givne reference har udviklet,

(ii) hvilken detektionsgrænse der er opnået, og

(iii) hvor lang tid der har været brugt på udvikling af metoden, etc. Beskrivelsen af referencen skal så vidt muligt dokumentere, at Tilbudsgiver egenhændigt har udviklet nye analysemetoder.

Der henvises til udbudsmaterialet for en uddybende beskrivelse.

Referencerne skal som minimum indeholde:

En klar beskrivelse af referencens ydelse, værdi samt navn på kunden.

En klar beskrivelse af, hvorledes opgaven i referencen blev løst.

Tidspunktet for udførelsen.

Leveringstid fra ordreafgivelse til prøven er analyseret.

Tilbudsgiver oplyser om referencernes værdi, valuta og dato for udførelse af de maksimalt fem (5) referencer, der skal angives i ESPD afsnit VI, C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal vedlægges mindst én (1) relevant reference.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved tilbudsafgivelse skal Tilbudsgiver oplyse følgende om teknisk og faglig formåen:

— Referencer,

— Kompetenceprofiler,

— Kvalitetssikringsprocedure.

Nærmere om referencer:

Tilbudsgiver skal vedlægge minumum 1 og maks. fem (5) betydeligste referencer på projekter, som Tilbudsgiver har udført, indenfor det udbudte område, i de seneste tre (3) år.

Dette omhandler analyser af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i vandprøver fra pore-, dræn- og grundvand. Referencen skal redegøre for, at der er tale om grundvand/drænvand, angivelse af geografisk lokalitet for drænvand, DGU-nr.for grundvandsboringer, el.lign. prøvehåndtering fra udtagningssted til analyse.

Metodeudvikling:

(i) hvilke Stoffer Tilbudsgiver har udviklet,

(ii) hvilken detektionsgrænse der er opnået, og

(iii) hvor lang tid der har været brugt på udvikling af metoden, og om Tilbudsgiver egenhændigt har udviklet nye analysemetoder.

Referencerne skal som minimum indeholde:

En klar beskrivelse af:

i) referencens ydelse, værdi samt navn på kunden,

ii) hvorledes opgaven i referencen blev løst,

iii) tidspunktet for udførelsen,

iv) leveringstid fra ordreafgivelse til prøven er analyseret.

Nærmere om kompetenceprofiler:

Tilbudsgiver skal som minimum tilknytte én (1) dansktalende kontaktperson med analytisk-kemiske kompetencer til den udbudte opgave. Kompetencer inden for analytisk kemi skal dokumenteres ved vedlæggelse af CV samt relevante eksamensbeviser for kontaktpersonen. Øvrige krav til kontaktpersonen fremgår af kravspecifikationen i bilag 1. Der skal vedlægges CV'er for nøglepersoner.

Nærmere om kvalitetssikringsprocedure:

Tilbudsgiver skal give en beskrivelse af laboratoriets kvalitetssikringsprocedurer, herunder en beskrivelse af det tekniske udstyr og de foranstaltninger, Tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten.

Tilbudsgivers laboratorie skal leve op til Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 974 af 27.6.2018), og Tilbudsgivers analyser skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, jf. kravspecifikationens pkt. 2.Til dokumentation af kvalitetssikring skal Tilbudsgiver kunne fremsende gældende certificering fx ISO/IEC17025, eller andre tilsvarende nationalt accepterede standarder, akkrediteringsnummer på pesticidanalyser eller gældende valideringsrapport.

Der henvises til udbudsmaterialet for en uddybende beskrivelse.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: