The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 553582-2018

15/12/2018    S242

Polska-Katowice: Spoiwa

2018/S 242-553582

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 234-535953)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327572912
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 288-10.

Numer referencyjny: 701802113
II.1.2)Główny kod CPV
24911200 Spoiwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 288-10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 234-535953

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 19.12.2018 r. o godz. 9:00 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 pokój nr 411, IV piętro, POLSKA

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 3.1.2019 r. o godz. 9:00 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, pokój nr 411, IV piętro, POLSKA

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/02/2019
Powinno być:
Data: 03/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: