Tjänster - 553664-2021

29/10/2021    S211

Sverige-Luleå: Utbildningsadministration

2021/S 211-553664

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Sandström
E-post: linda.sandstrom@lulea.se
Telefon: +46 920455195
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61550
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61550
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elevadministrativt system

Referensnummer: KLF 2021/853
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75121000 Utbildningsadministration
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande!

Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system.

Upphandlingens omfattning är tänkt att avse, förutom ett komplett elevadministrativt system, implementering/införande av det elevadministrativa systemet inkl. integrationer, ev. utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i det elevadministrativa systemet till beställarens förvaltningar och dess olika verksamheter.

Upphandlat elevadministrativt system är tänkt att kunna hantera alla behov som finns utifrån lagstiftning och styrdokument för beställarens samtliga användare och skolformer, dvs. förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Syftet med upphandlingen är ett elevadministrativt system som tillsammans med existerande och kommande systemlösningar ger ett effektivare arbetsflöde i verksamheterna och uppnår en hög kundnöjdhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31711310 System för närvaroregistrering
48190000 Programvara för undervisning
48610000 Databassystem
48613000 Elektronisk databehandling
48931000 Programvara för utbildning
72212931 Programvaruutvecklingstjänster för utbildning
72246000 Konsulttjänster för system
72253200 Stödtjänster för system
75121000 Utbildningsadministration
80520000 Utbildningslokaler/system
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande!

Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system.

Upphandlingens omfattning är tänkt att avse, förutom ett komplett elevadministrativt system, implementering/införande av det elevadministrativa systemet inkl. integrationer, ev. utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i det elevadministrativa systemet till beställarens förvaltningar och dess olika verksamheter.

Upphandlat elevadministrativt system är tänkt att kunna hantera alla behov som finns utifrån lagstiftning och styrdokument för beställarens samtliga användare och skolformer, dvs. förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Syftet med upphandlingen är ett elevadministrativt system som tillsammans med existerande och kommande systemlösningar ger ett effektivare arbetsflöde i verksamheterna och uppnår en hög kundnöjdhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet att förlänga tecknat kontrakt med en eller flera perioder om totalt högst 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Upphandlingen innefattar frivilliga optioner avseende funktionalitet kring:

- Närvarohanteringssystem

- Antagningssystem för gymnasieantagningen

- Regionalt samordnat system för interkommunala ersättningar (IKE)

Upphandlingen innefattar även övriga ändrings- och tilläggsoptioner som är beskrivna i upphandlingsdokumentet.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/06/2022

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/10/2021