С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Строителство - 554032-2018

18/12/2018    S243

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2018/S 243-554032

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: гр. Костинброд, ул. Охрид № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/19667
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/19667
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителство на обекти: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-11
II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство на обекти: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, подробно индивидуализирани в техническите спецификации в ТОМ II-КНИГА II от документация и проектната документация. Предметът е разделен на:

Обособена позиция 1 включва: Частична подмяна на улична, водопроводна мрежа на село Драговищица, без клонове:

— Гл.кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m,

— Клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294 m,

— Клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107 m,

— Клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202 m,

— Клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251 m.

Обособена позиция 2 включва: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци.

Обособена позиция 3 включва: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, ремонт на напорен резервоар 500 m3.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 950 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Драговищица,общ. Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция обхваща изпълнение на подмяна на водопроводна мрежа в село Драговищица мрежа на съгласно работния проект, от койт оса изключени следните клонове:Частична подмяна на улична, водопроводна мрежа на село Драговищица, без клонове: Гл.кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m.; Клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294m.; Клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107m.; Клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202m.; Клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251m, в съответствие с Техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 450 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд, в обхват на техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 3: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“. Обособената позиция включва изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, Ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, Ремонт на напорен резервоар 500 m3, в съответствие с Техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Прилага се за обособена позиция 1, обособена позиция 2 и обособена позиция 3.

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група – втора категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на талон/удостоверение за регистрация, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва строителство, то този подизпълнител също трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група – втора категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.

Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че Възложителят допълнително поиска доказване спазването на горепосочените изисквания, това се извършва със следните документи: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата на започване на дейността, в размер равен или надвишаващ, по обособени позиции, както следва:

1.1.Обособена позиция 1: 2 450 000,00 лв. /два милиона четиристотин и петдесет хиляди/ лева;

1.2.Обособена позиция 2: е 1 500 000,00 /един милион и петстотин хиляди/ лева;

1.3.Обособена позиция 3: 1 000 000,00 /един милион/ лева/;

Под строителство в обхвата на поръчката и за трите обособени позиции, следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.

Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще извършват строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

2.Застраховка „Професионална отговорност“.

Важно: Отнася се и за трите обособени позиции.

Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва дейности по изпълнение на СМР от предмета на настоящата поръчка, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата на започване на дейността, в размер равен или надвишаващ, по обособени позиции, както следва:

1.1.Обособена позиция 1: 2 450 000,00 лв. /два милиона четиристотин и петдесет хиляди/ лева;

1.2.Обособена позиция 2: е 1 500 000,00 /един милион и петстотин хиляди/ лева;

1.3.Обособена позиция 3: 1 000 000,00 /един милион/ лева/;

Под строителство в обхвата на поръчката и за трите обособени позиции, следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.

Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще извършват строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

2.Застраховка „Професионална отговорност“.

Важно: Отнася се и за трите обособени позиции.

Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва дейности по изпълнение на СМР от предмета на настоящата поръчка, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Изискването се прилага и за трите обособени позиции. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1/една/дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Багер – 2 бр.; Самосвал – 2 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.;Фугорез – 1 бр.

Обособена позиция 2: Багер – 2 бр.; Самосвал – 2 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 1 бр.

Обособена позиция 3: Багер – 1 бр.;Самосвал – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 1 бр.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

3.Изискването се отнася и за трите обособени позиции.Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството:

— ISO 9001:2008 и/или еквивалентно,

— EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда.

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Изискването се прилага и за трите обособени позиции. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Багер – 2 бр.; Самосвал – 5 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 2 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 2 бр.; Фугорез – 2 бр.; Водна помпа – 1бр.

Обособена позиция 2: Багер – 2 бр.; Самосвал – 5 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 2 бр.; Водна помпа – 1бр.

Обособена позиция 3: Багер – 1 бр.; Самосвал – 2 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 1 бр.; Водна помпа – 1бр.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

3.Изискването се отнася и за трите обособени позиции.Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството:

— ISO 9001:2008 и/или еквивалентно,

— EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда.

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1.При подписване на договор/и, изпълнителя представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Ако е избран превод, същият да бъде в: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, (IBAN):BG11UNCR96603369039111. Максимална стойност на договор е прогнозната за съответната обособена позиция, при което размерът на гаранция би била: за 1-ва обособена позиция: 73500,00 лв.; за 2-ра обособена позиция: 45000,00 лв.; за 3-та обособена позиция: 30000,00 лв. 2. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 50 % от стойността договора, при комулативно изпълнени условия: представена гаранция-100 % от стойността на аванса, под формата на:превод,оригинал на неотменяема банкова гаранция или застрахователна полица;осигурено финансиране за договора и фактура от изпълнителя. Условия за Гаранции са уредени в проекто договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, етаж 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

* В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл.55, ал.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и участник, за който са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са приложими изключенията, предвидени в този закон;. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на основание чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 от ЗОП, ако същият представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За целта участникът представя посочените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства. Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да удостовери, че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице основанията за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 3 на сто от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите. Изпълнителят, избира сам формата на гаранцията за изпълнение; В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща авансовото плащане по договора за строителство. Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер на авансовото плащане, което ще получи изпълнителят. Гаранцията за аванс се освобождава в срок от 3 /три/ дни след връщане или усвояване на аванса. * Условия за изпълнение и плащане: Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3, се възлагат при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, като при обявяване на обществената поръчка за същите не е осигурено финансиране. Изпълнението на тези обособени позиции ще започне след осигуряване на финансиране. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.Идентификатор, даден от възложителя: ОП 2018-11. На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП, от датата на публикуване на Обявлението в Офицциален вестник на Европейския съюз, Възложителят – кмета на община Костинброд предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията на обществената поръчка, чрез публикуване в профила на купувача в електронна преписка на обществената поръчка. В деня на публикуване в регистъра на АОП на Решението и Обявлението на обществената поръчка, същите се публикуват и в профила на купувача, по реда на чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП. На посочената хипервръзка, се публикуват и всички относими документи и съобщения по поръчката: http://kostinbrod.bg/archives/19667

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. Охрид № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmai.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: www.kostinbrod.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018