Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 554315-2019

22/11/2019    S226

Polonia-Łódź: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 226-554315

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 208-506967)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL9471667139
Dirección postal: Aleksandrowska 159
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-229
País: Polonia
Correo electrónico: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Teléfono: +48 427155763
Fax: +48 426528030
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.babinski.home.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Etap I”

Número de referencia: ZPIZ/PN/D/166/10/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje I etap realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, z podziałem na zadanie częściowe 1 i zadanie częściowe 2. Szczegółowe wymogi i opis przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznikach do SIWZ i Załącznikach do OPZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 208-506967

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Lote nº: Zadanie częściowe 2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Léase:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Número de apartado: III.1.3
Lote nº: Zadanie częściowe 1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie rozumiane jako jedna inwestycja/wdrożenie, o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), którego przedmiotem była modernizacja lub budowa sieci teleinformatycznej zawierająca instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego posiada/ dysponuje osobą:

Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na modernizacji lub budowie sieci teleinformatycznej zawierającej instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Léase:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum 1 zamówienie rozumiane jako 1 inwestycja/wdrożenie, o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub w ramach 2 lub 3 odrębnych umów/inwestycji o łącznej wartości minimum 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), którego przedmiotem była modernizacja lub budowa sieci teleinformatycznej zawierająca instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego posiada/dysponuje osobą:

kierownik wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na modernizacji lub budowie sieci teleinformatycznej zawierającej instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza aby nabyte doświadczenie było w ramach realizacji kilku odrębnych umów/inwestycji na łączną wartość co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: