Suministros - 554315-2019

22/11/2019    S226

Polonia-Łódź: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 226-554315

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 208-506967)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL9471667139
Dirección postal: Aleksandrowska 159
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-229
País: Polonia
Correo electrónico: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Teléfono: +48 427155763
Fax: +48 426528030
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.babinski.home.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Etap I”

Número de referencia: ZPIZ/PN/D/166/10/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje I etap realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, z podziałem na zadanie częściowe 1 i zadanie częściowe 2. Szczegółowe wymogi i opis przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznikach do SIWZ i Załącznikach do OPZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 208-506967

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Lote nº: Zadanie częściowe 2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Léase:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Número de apartado: III.1.3
Lote nº: Zadanie częściowe 1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie rozumiane jako jedna inwestycja/wdrożenie, o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), którego przedmiotem była modernizacja lub budowa sieci teleinformatycznej zawierająca instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego posiada/ dysponuje osobą:

Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na modernizacji lub budowie sieci teleinformatycznej zawierającej instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Léase:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum 1 zamówienie rozumiane jako 1 inwestycja/wdrożenie, o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub w ramach 2 lub 3 odrębnych umów/inwestycji o łącznej wartości minimum 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), którego przedmiotem była modernizacja lub budowa sieci teleinformatycznej zawierająca instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego posiada/dysponuje osobą:

kierownik wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na modernizacji lub budowie sieci teleinformatycznej zawierającej instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza aby nabyte doświadczenie było w ramach realizacji kilku odrębnych umów/inwestycji na łączną wartość co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: