Prekės - 554435-2018

18/12/2018    S243

Rumunija-Bukareštas: Skrydžių valdymo programinės įrangos paketai

2018/S 243-554435

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: R.A. Romatsa — Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Ionescu de la Brad Ion nr. 10, sector 1
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 013813
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Adrian Cojoc
El. paštas: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Telefonas: +40 212083528
Faksas: +40 212083564
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.romatsa.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Regie autonomă
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Activități aeroportuare

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Sistem ATIS la D.S.N.A. Iaşi”

Nuorodos numeris: P1589932/2018/0027
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48120000 Skrydžių valdymo programinės įrangos paketai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la DSNA Iaşi”. Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 159 910.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO32 Bucureşti-Ilfov
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Aeroportul International Iasi — Str. Moara de Vant nr. 34, Iasi.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la D.S.N.A. Iaşi”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Autoritatea contractantă a luat în considerare 140 de funcţionalităţi tehnice obligatorii, care sunt absolut necesare pentru a avea un sistem performant, iar neîndeplinirea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Lyginamasis svoris: 25
Kaina - Lyginamasis svoris: 75
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conform art. 169 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, sectiunea „General-Documente”.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Mircea Bostina — Director General,

— Alexandru Kramer — p. Director Economic,

— Constantina Vigu — p. Director Juridic,

— Adrian Remus Şerban — Director Departament Operaţional Administrativ,

— Valentin Cimpuieru – Director Departament Tehnic, Dezvoltare,

— Anca-Liliana Alifantis — Viza CFP,

— Marietta Babos — Contabil Sef.

Comisia de evaluare:

— Presedinte comisie, Cosmin Dumitrescu — Director Tehnic,

— Adrian Cojoc — Sef Serviciu PMA,

— Adriana Niță — Sef Serviciu Logistică,

— Sorin Popescu — Serviciul Logistică,

— Laurențiu Brojboiu — Șef Serviciu MIM,

— Livius Eusebio Buzdugan — Serviciul MIM,

— Adriana Frâncu — Serviciul Investiții,

— Tatiana Bejan – Expert, Serviciul Financiar,

— Paul Anastase – Expert II,

— Laura Rusescu/Constantina Vigu — Serviciul Juridic,

— Dan Albeanu – Serviciul CNS,

— Petronela Dionise/Gabriela Enache — Serviciul Proceduri si Monitorizare Achizitii.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite,

Iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/01/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba, Anglų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 30/05/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/01/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1) In cazul in care pentru primul loc se constata ca este egalitate de punctaj, atunci comisia va proceda la compararea punctelor obtinute pentru factorul pret. Daca si acesta este egal, se va proceda la o noua solicitare de propunere financiara in SEAP;

2) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt

indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare;

3) Linkul in care se poate accesa DUAE- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fiecare ofertant/subcontractant/asociat/tert

sustinator va completa DUAE si va incarca in SEAP, la sectiunea corespunzatoare semnat cu semnatura electronica extinsa corespunzatoare ofertantului participant la procedura;

4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Serviciul Juridic R.A. Romatsa
Adresas: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Miestas: București
Pašto kodas: 013813
Šalis: Rumunija
El. paštas: berta.feroiu@romatsa.ro
Telefonas: +40 212083187
Interneto adresas: www.romatsa.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/12/2018