Prekės - 554435-2018

18/12/2018    S243

România-Bucureşti: Pachete software pentru controlul zborului

2018/S 243-554435

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. Romatsa — Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Ionescu de la Brad Ion nr. 10, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Sistem ATIS la D.S.N.A. Iaşi”

Număr de referinţă: P1589932/2018/0027
II.1.2)Cod CPV principal
48120000 Pachete software pentru controlul zborului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la DSNA Iaşi”. Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 159 910.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Aeroportul International Iasi — Str. Moara de Vant nr. 34, Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

R.A. Romatsa doreste achizitionarea unui „Sistem ATIS la D.S.N.A. Iaşi”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Autoritatea contractantă a luat în considerare 140 de funcţionalităţi tehnice obligatorii, care sunt absolut necesare pentru a avea un sistem performant, iar neîndeplinirea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 75
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conform art. 169 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, sectiunea „General-Documente”.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Mircea Bostina — Director General,

— Alexandru Kramer — p. Director Economic,

— Constantina Vigu — p. Director Juridic,

— Adrian Remus Şerban — Director Departament Operaţional Administrativ,

— Valentin Cimpuieru – Director Departament Tehnic, Dezvoltare,

— Anca-Liliana Alifantis — Viza CFP,

— Marietta Babos — Contabil Sef.

Comisia de evaluare:

— Presedinte comisie, Cosmin Dumitrescu — Director Tehnic,

— Adrian Cojoc — Sef Serviciu PMA,

— Adriana Niță — Sef Serviciu Logistică,

— Sorin Popescu — Serviciul Logistică,

— Laurențiu Brojboiu — Șef Serviciu MIM,

— Livius Eusebio Buzdugan — Serviciul MIM,

— Adriana Frâncu — Serviciul Investiții,

— Tatiana Bejan – Expert, Serviciul Financiar,

— Paul Anastase – Expert II,

— Laura Rusescu/Constantina Vigu — Serviciul Juridic,

— Dan Albeanu – Serviciul CNS,

— Petronela Dionise/Gabriela Enache — Serviciul Proceduri si Monitorizare Achizitii.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite,

Iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/01/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/05/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/01/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care pentru primul loc se constata ca este egalitate de punctaj, atunci comisia va proceda la compararea punctelor obtinute pentru factorul pret. Daca si acesta este egal, se va proceda la o noua solicitare de propunere financiara in SEAP;

2) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt

indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare;

3) Linkul in care se poate accesa DUAE- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fiecare ofertant/subcontractant/asociat/tert

sustinator va completa DUAE si va incarca in SEAP, la sectiunea corespunzatoare semnat cu semnatura electronica extinsa corespunzatoare ofertantului participant la procedura;

4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic R.A. Romatsa
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 013813
Țară: România
E-mail: berta.feroiu@romatsa.ro
Telefon: +40 212083187
Adresă internet: www.romatsa.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/12/2018