Services - 55447-2022

01/02/2022    S22

Czechia-Prague: Systems and technical consultancy services

2022/S 022-055447

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
National registration number: 00006947
Postal address: Letenská 525/15
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 118 10
Country: Czechia
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Telephone: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internet address(es):
Main address: https://www.mfcr.cz
Address of the buyer profile: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování

II.1.2)Main CPV code
72220000 Systems and technical consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je nezbytná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významného informačního systému a provozních systémů v prostředí MF a Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. Účelem provádění penetračních testů je zajištění komplexního a detailního ověření aktuálního stavu bezpečnosti informačních systémů z hlediska existence zranitelností a slabých míst, nadbytečných nebo nepoužívaných služeb a konfiguračních parametrů na všech vrstvách systému.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 59 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
72254000 Software testing
72254100 Systems testing services
72800000 Computer audit and testing services
72150000 Computer audit consultancy and hardware consultancy services
72254000 Software testing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem Veřejné zakázky je služba penetračního testování informačního systému Viola (dále též „Informační systém“) s cílem ověřit zranitelnost webové aplikace a služeb Informačního systému, ověřit bezpečnost webové aplikace a služeb Informačního systému, poskytnout komplexní zprávu o provedeném testování včetně návrhu opatření na aplikaci pravidel a technických opatření nezbytných k ochraně citlivých informací v Informačním systému a ke zvýšení účinnosti zabezpečení Informačního systému (dále jen „Předmět VZ“). Předmět VZ je podrobně vymezen v čl. I Přílohy č. 2 - Návrh smlouvy (dále jen „Návrh smlouvy“) s návazností na její další přílohy, zejména pak Přílohu č. 1 a č. 4 Návrhu smlouvy (neboli Přílohy č. 2.1 a č. 2.4 této Výzvy). Viz také čl. 12 této Výzvy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 001-001117
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 01
Title:

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování - Výzva 1-2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BELCOM Digital a.s.
National registration number: 25056646
Postal address: 5. května 1640/65
Town: Praha
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: info@bdo-it.com
Telephone: +420 241046130
Internet address: https://www.bdo.cz/cs-cz/home
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 59 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Oznámení o uzavření smlouvy ve smyslu § 142 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za 4. čtvrtletí 2021.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/01/2022