Supplies - 554501-2018

18/12/2018    S243    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Domestic appliances

2018/S 243-554501

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
National registration number: EKRSZ_15714893
Postal address: Andor Utca 47-49.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1119
Country: Hungary
Contact person: Mile Márk
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telephone: +36 17953802
Fax: +36 17950783

Internet address(es):

Main address: http://www.kef.gov.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944902018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944902018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Main activity
Other activity: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Háztartási gépek beszerzése 2019-2021 évre

Reference number: EKR000944902018
II.1.2)Main CPV code
39700000 Domestic appliances
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi keretszerződés „Háztartási gépek beszerzése 2019-2021 évre” tárgyban.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
39700000 Domestic appliances
39711362 Microwave ovens
39137000 Water softeners
39711000 Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
39711110 Refrigerator-freezers
39711130 Refrigerators
39711300 Electrothermic appliances
39711310 Electric coffee makers
39711320 Electric tea makers
39711330 Electric toasters
39711430 Hotplates
39713100 Dishwashing machines
39713430 Vacuum cleaners
39713510 Steam irons
42716120 Washing machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43. Behajtás a Vágány u. 10. szám felől.

II.2.4)Description of the procurement:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) és az ellátási körébe tartozó minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda - beleértve az operatív programok végrehajtásában résztvevő szervezeti egységeket -, valamint a csatlakozó háttérintézmények részére háztartási gépek szállítása nettó 90 000 447,- HUF keretösszegig. Részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmaz.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.). A részajánlat-tétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege, a beszerzendő tétel csoport nem teszi indokolttá a közbeszerzés részekre bontását.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr.2-7.§-ának (kivéve Kr. 4 .§ (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel előzetesen igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2)-(3) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek.,Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontok, és a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását AT-nek a KD részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (háztartási gépek szállítása) megegyező referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, - a szállítás tárgya, - ellenszolgáltatás összege (nettó Ft), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont, 21/A. §, 22. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, 66-67. §, 69. §. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (2) bekezdés). Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyával (háztartási gépek szállítása) megegyező szállításra vonatkozó, legfeljebb 10 (tíz) db, összesen legalább nettó 67 500 000,- Ft összegben szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

AK előleget nem ad. Kötbérek: Késedelmi: minden késedelmesen eltelt munkanap után naponként 1 %, de minimum naponta 1 000 Ft. Hibás teljesítési: alapja a minőséghibásan szállított termék(ek) nettó összértéke, mértéke max. kötbéralap 20 %-a. Meghiúsulási: alapja az adott megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Számla kifizetés és elszámolás pénzneme Ft. AK a számlát a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek., 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek figyelembe vételével a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással nyertes AT bankszámlájára. Egyéb részletek szerződéstervezetben.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/01/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/01/2019
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: -A Kbt. 66. § (1) bek.-e alapján az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. -AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra. -Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban szükséges feltölteni az EKR-be. Ajánlatba csatolandó: 1) Ajánlat adatlap 2) Ajánlati táblázat 3) Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap 4) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke ” felületén található űrlapok (Nyil. a Kbt. 66.§ (2) bek. szerint, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról). 5) Nyil. közös ajánlattételről, adott esetben együttműködési megállapodás 6) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás 7) Nyil. változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is, adott esetben változásbejegyzési kérelem és kapcsolódó dokumentumok 8) Nyil. kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről, alátámasztó okirat. 9) Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. 10) Nyil. bizalmas adatkezelésről. 11) Nyil. a 2011. CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt feltételeknek való megfelelésről. 12) Nyil. egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben) 13) Nyil. idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben). 14) Nyil. üzleti titokról. 15) Nyil. megajánlott termékekkel kapcsolatban 16) EEKD. Egyéb információk: -Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Értékelési szempontok: 1.Nettó ajánlati összár (Ft)(fordított arányosság); 2.Szállítási határidő (munkanap)(arányosítás; 10-0 pont; 3-1-10 pont; >10-érvénytelen) Értékelés részletes szabályait a KD tartalmazza. - Nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelkezései irányadók. - Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást. - AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. - AK hivatkozik a Kbt. 79. § -ára. - AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait. - A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban határozta meg (M1). - AK nem köt ki ajánlati biztosítékot. - AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. - Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. -AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra. - AT választása szerint az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a KD I. fejezet 7.6. pontja szerinti igazolások is csatolhatók. - Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1. - FAKSZ: Mile Márk, lajstromszáma:00578. Helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszáma:00565, Pethő-Kerék Hajnalka lajstromszáma:01054, Gyergyai László lajstromszáma:00593, Szendrei Gabriella lajstromszáma: 00926

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2018