Árubeszerzések - 554501-2018

18/12/2018    S243

Magyarország-Budapest: Háztartási készülékek

2018/S 243-554501

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944902018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944902018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Háztartási gépek beszerzése 2019-2021 évre

Hivatkozási szám: EKR000944902018
II.1.2)Fő CPV-kód
39700000 Háztartási készülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés „Háztartási gépek beszerzése 2019-2021 évre” tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39700000 Háztartási készülékek
39711362 Mikrohullámú sütők
39137000 Vízlágyítók
39711000 Villamos háztartási készülékek élelmiszerrel kapcsolatos felhasználásra
39711110 Hűtő-fagyasztó gépek
39711130 Hűtőgépek
39711300 Villamos melegítőberendezések
39711310 Villamos kávéfőzők
39711320 Villamos teafőzők
39711330 Villamos kenyérpirítók
39711430 Főzőlapok
39713100 Mosogatógépek
39713430 Porszívók
39713510 Gőzölős vasalók
42716120 Mosógépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43. Behajtás a Vágány u. 10. szám felől.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) és az ellátási körébe tartozó minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda - beleértve az operatív programok végrehajtásában résztvevő szervezeti egységeket -, valamint a csatlakozó háttérintézmények részére háztartási gépek szállítása nettó 90 000 447,- HUF keretösszegig. Részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.). A részajánlat-tétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege, a beszerzendő tétel csoport nem teszi indokolttá a közbeszerzés részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr.2-7.§-ának (kivéve Kr. 4 .§ (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel előzetesen igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2)-(3) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek.,Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontok, és a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását AT-nek a KD részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (háztartási gépek szállítása) megegyező referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, - a szállítás tárgya, - ellenszolgáltatás összege (nettó Ft), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont, 21/A. §, 22. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, 66-67. §, 69. §. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (2) bekezdés). Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyával (háztartási gépek szállítása) megegyező szállításra vonatkozó, legfeljebb 10 (tíz) db, összesen legalább nettó 67 500 000,- Ft összegben szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK előleget nem ad. Kötbérek: Késedelmi: minden késedelmesen eltelt munkanap után naponként 1 %, de minimum naponta 1 000 Ft. Hibás teljesítési: alapja a minőséghibásan szállított termék(ek) nettó összértéke, mértéke max. kötbéralap 20 %-a. Meghiúsulási: alapja az adott megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Számla kifizetés és elszámolás pénzneme Ft. AK a számlát a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek., 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek figyelembe vételével a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással nyertes AT bankszámlájára. Egyéb részletek szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/01/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/01/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: -A Kbt. 66. § (1) bek.-e alapján az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. -AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra. -Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban szükséges feltölteni az EKR-be. Ajánlatba csatolandó: 1) Ajánlat adatlap 2) Ajánlati táblázat 3) Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap 4) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke ” felületén található űrlapok (Nyil. a Kbt. 66.§ (2) bek. szerint, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról). 5) Nyil. közös ajánlattételről, adott esetben együttműködési megállapodás 6) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás 7) Nyil. változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is, adott esetben változásbejegyzési kérelem és kapcsolódó dokumentumok 8) Nyil. kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről, alátámasztó okirat. 9) Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. 10) Nyil. bizalmas adatkezelésről. 11) Nyil. a 2011. CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt feltételeknek való megfelelésről. 12) Nyil. egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben) 13) Nyil. idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben). 14) Nyil. üzleti titokról. 15) Nyil. megajánlott termékekkel kapcsolatban 16) EEKD. Egyéb információk: -Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Értékelési szempontok: 1.Nettó ajánlati összár (Ft)(fordított arányosság); 2.Szállítási határidő (munkanap)(arányosítás; 10-0 pont; 3-1-10 pont; >10-érvénytelen) Értékelés részletes szabályait a KD tartalmazza. - Nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelkezései irányadók. - Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást. - AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. - AK hivatkozik a Kbt. 79. § -ára. - AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait. - A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban határozta meg (M1). - AK nem köt ki ajánlati biztosítékot. - AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. - Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. -AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra. - AT választása szerint az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a KD I. fejezet 7.6. pontja szerinti igazolások is csatolhatók. - Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1. - FAKSZ: Mile Márk, lajstromszáma:00578. Helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszáma:00565, Pethő-Kerék Hajnalka lajstromszáma:01054, Gyergyai László lajstromszáma:00593, Szendrei Gabriella lajstromszáma: 00926

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018