Servicios - 554504-2019

22/11/2019    S226

Rumanía-Bucarest: Servicios de análisis de datos

2019/S 226-554504

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Institutul Clinic Fundeni
Número de identificación fiscal: RO 4204003
Dirección postal: Str. Fundeni nr. 258
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 022322
País: Rumania
Persona de contacto: Cristian Sabou
Correo electrónico: achizitii@icfundeni.ro
Teléfono: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.icfundeni.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100079726
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instituție spitalicească
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de analiză de date privind evaluarea clinică, finanțarea inițială și recomandări pentru îmbunătățirea indicatorilor

Número de referencia: 4204003/2019/52310
II.1.2)Código CPV principal
72316000 Servicios de análisis de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Servicii de analiza de date privind evaluarea clinica, finantarea initiala si recomandari pentru imbunatatirea indicatorilor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 619 200.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Institutul Clinic Fundeni.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de anali za de date privind evaluarea clinica, finantarea initiala si recomandari pentru imbunatatirea indicatorilor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Experiența similară a ofertantului / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Beneficiile financiare ale spitalului / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în finanțarea spitalelor prin metoda DRG / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în managementul serviciilor de sănătate, manager de proiect / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 25
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

2) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

3) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

4) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE completat. Aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare ofertant, tert sustinator, subcontractant participant la procedura de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— comitet director, ec. Adriana Cotel, manager,

— conf. dr. Anca Colita, director medical,

— ec. Nicoleta Georgescu, dir. fin. cont.,

— as. med. Niculita Oan […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri anuala generala. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— Bilantul contabil pentru anul 2019, inregistrat la organele competente pentru confirmarea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018),

— Alte documente edificatoare – operatorii economici pot prezenta si alte documente în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art. 175 din Legea 98/2016). Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, informatiile din document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat aceste servicii in ultimii 3 ani pentru a ne asigura că operatorii economici participanti la procedura dispun de capacitatea tehnică-profesională si experienta necesare pentru a executa acordul-cadru și pentru a fi protejati față de un eventual risc de nendeplinire corespunzătoare a acestuia.

Diplome de studii si calificari profesionale. Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în finanțarea spitalelor prin metoda DRG.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul va face dovada prestarii serviciilor prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Dovada detinerii drepturilor de autor.

Criterii minime pentru ca oferta să fie considerată conformă: studii superioare în medicină și master în managementul serviciilor de sănătate, curs în finanțare DRG realizat în țară sau în străinătate (certificat de participare sau alt act doveditor), experiență profesională de minim 5 ani în consultanță în management sanitar și servicii similare. Prin servicii similare se înțelege verificare a raportării cazurilor de acuți respectiv verificarea fizică a parametrilor de raportare din foile de observație și recomandări pentru creșterea calității datelor raportate la cazurile de acuți – DRG

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/01/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/04/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/01/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Institutul Clinic Fundeni
Dirección postal: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Localidad: București
Código postal: 022322
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@icfundeni.ro
Teléfono: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Dirección de internet: www.icfundeni.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019