Prekės - 55451-2019

05/02/2019    S25    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Radziejów: Urządzenia medyczne

2019/S 025-055451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 001-000303)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Szpitalna 3
Miejscowość: Radziejów
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 88-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kuligowski
E-mail: szpital@op.pl
Tel.: +48 542856200
Faks: +48 542853701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalradziejow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem.

Numer referencyjny: PN-17/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 001-000303

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu służby zdrowia wraz z jego wyposażeniem, w tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjny, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000 000 PLN brutto dla jednego obiektu i 500 000 PLN brutto dla drugiego obiektu,

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 razy robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 raz wykonał w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt szpitalny z blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 PLN brutto dla jednego obiektu i 500 000,00 PLN brutto dla drugiego obiektu,

VII.2)Inne dodatkowe informacje: