Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 554573-2018

18/12/2018    S243

Spanje-Murcia: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 243-554573

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Murciano de Salud
Nationaal identificatienummer: Q8050008E
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia, 6ª planta, Espinardo
Plaats: Murcia
NUTS-code: ES620 Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
E-mail: Servicio_contratacion_sms@listas.carm.es
Telefoon: +34 968288032
Fax: +34 968288424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.murciasalud.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.carm.es
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://licitacion.sms.carm.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://licitacion.sms.carm.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste

Referentienummer: CS/9999/1100869010/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 672 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
Voornaamste plaats van uitvoering:

El lugar de entrega del suministro será el indicado por la Unidad de Radiofarmacia del HCUVA, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de personalizar las dosis para cada paciente, sin manipulación del producto evitando riesgos de contaminación e irradiación personal / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de utilización en pacientes con trombosis de vena porta / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de administración sin utilización de medios de contrate radiológico / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 672 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Anualmente, hasta un máximo de 3 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato en los 3 últimos años, por importe igual o mayor al precio de licitación, IVA no incluido.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Una relación de los principales suministros realizados en los últimos 3 años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, y que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante al menos 2 certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, los citados certificados serán expedidos por éste o, a falta de estos certificados, mediante una declaración del empresario.

El importe total de los certificados aportados, deberá ser igual o superior a la mitad del precio de licitación, IVA no incluido, esto es, de 134 400,00 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-522725
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Esta fecha no tiene ningún efecto; la fecha y hora de la apertura del sobre BC se publicará en el perfil del contratante.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Obras y Contratación
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia, Espinardo
Plaats: Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018